Beste leden,

Op zaterdag 15 april zal de ALV wederom plaatsvinden in het clubhuis. We starten om 11:00 uur en hopen dat jullie allemaal weer aanwezig zijn. Uiteraard gaat dat over het jaarverslag 2022 met de plannen voor 2023 (bekijk hier het boekje). Er is een grote wisseling van bestuursleden en je kunt de nieuwe voorzitter kiezen. Plus je maakt kennis met de Club App!

Ben je zelf niet aanwezig, dan kun je een ander lid machtigen om te stemmen. Gebruik daarvoor dit formulier: Volmacht formulier Algemene Leden Vergadering AV Triathlon Dit lever je dan uiterlijk voor het begin van de vergadering in bij de secretaris.

Hieronder vind je de agenda:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Mededelingen van de secretaris; afmeldingen; volmachten
 3. Verslag algemene ledenvergadering d.d. 26 november 2022
 4. Bestuurssamenstelling en verkiezing bestuursleden

Statuten Artikel 9, lid 2:

Bestuursleden worden op basis van een door de Algemene Vergadering vastgesteld bestuurdersprofiel kandidaat gesteld door het Bestuur of door tenminste drie leden. Daarbij worden de bestaande belangen, functies en nevenfuncties van de kandidaat vermeld. De kandidaatstelling geschiedt niet door middel van een bindende voordracht.

Rooster van aftreden bestuur 2023

naam ge/herkozen benoemd tot
Susan Hagevoort 2013, 2017, juli 2020 mei 2023*)
Thomas Plochg (voorzitter) 2014, 2017, juli 2020 mei 2023*)
Jeroen Bach (penningmeester) 2017, juli 2020 mei 2023*)
Christl Foekema juli 2020 mei 2023*)
Paul Wessels (secretaris) febr. 2019, april 2022 mei 2025
Bart Götte juni 2019, april 2022 mei 2025
Mark Wossink november 2021 mei 2024
Matt Schillings november 2021 mei 2024
Hans Zuilhof november 2022 mei 2025

*) Thomas Plochg, Jeroen Bach, Susan Hagevoort en Christl Foekema treden af en stellen zich niet herkiesbaar.

Het bestuur vraagt de vergadering de volgende benoemingen te bekrachtigen:

 • Benoeming Luuk Hazenberg tot voorzitter
 • Benoeming Mark Wossink tot penningmeester i.p.v. algemeen bestuurslid nu.
 • Benoeming Marjan Snijer tot algemeen bestuurslid. Marjan is de partner van Mark Wossink
 • Benoeming Paul Fuchs tot algemeen bestuurslid
 • Benoeming Luuc Rutgers tot algemeen bestuurslid

5. Presentatie Club app

6. Uitslag stemming nieuwe bestuursleden

7. Financiële verantwoording 2022

  1. Verslag penningmeester
  2. Verslag kascommissie. De kascommissie voor 2022 bestond uit Tim Prinzen en Paul Fuchs.
  3. Vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten

8. Jaarverslagen bestuur en commissies en het meerjarenbeleidsplan

9. Dechargeren oud-bestuursleden

10. Rondvraag en sluiten