Menu

Baanreglement

BAANREGLEMENT ATLETIEKVERENIGINGEN ALTIS en TRIATHLON

Vastgesteld door bestuur Altis op 5 januari 2010
Vastgesteld door bestuur Triathlon op 15 februari 2010

Het doel van het reglement is:

 • Afspraken vast te stellen om de veiligheid voor de gebruikers van de baan zoveel mogelijk te waarborgen.
 • Afspraken vast te stellen teneinde een optimaal gebruik van de baan mogelijk te maken waarbij rekening gehouden wordt met de verschillende manieren waarop trainers de diverse groepen trainingen geven.
 • Duidelijkheid verschaffen voor de diverse groepen/individuen die van de baan gebruik maken.

Algemeen uitgangspunt:
De hieronder vermelde punten zijn leidend. In de praktijk kunnen zich situaties voordoen dat tijdens de regulier vastgestelde trainingen een trainer het wenselijk vindt de baan op een andere manier te gebruiken dan te doen gebruikelijk. Hij/zij overlegt dan met de andere aanwezige trainer(s) over het gebruik van de baan op dat moment met als insteek dat de veiligheid van alle aanwezige gebruikers voorop staat.

 • Voor het gebruik van de atletiekbaan wordt door of namens de besturen een rooster opgesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met het feit dat de baan, op verschillende momenten in de week, door verschillende groepen tegelijkertijd gebruikt zal moeten worden. In die gevallen waar dit optreedt houden de gebruikers van de baan rekening met elkaar (conform de in dit reglement vastgestelde afspraken) en is er overleg tussen de op dat moment aanwezige trainers.
 • Altis en Triathlon maken in beginsel uitsluitend gebruik van de baan tijdens de door de eigen vereniging gehuurde trainingstijd. Medegebruik (met uitzondering van discus- en speerwerpen) is mogelijk, na voorafgaand overleg door of namens de besturen en onder voorwaarde dat de trainingen van de vereniging die op dat moment de baan huurt niet worden belemmerd.
 • Tijdens jeugdtrainingen is het uitgangspunt dat er geen andere atleten/groepen gebruik maken van de baan (geldt alleen voor Altis)
 • Tijdens het gebruik van de baan door groepen die vanwege de trainingsvorm specifiek zijn aangewezen op de faciliteiten van de baan is vanwege de veiligheid de snelheid van de aanwezige atleten van belang in het gebruik van de diverse banen.
 • Op momenten dat meerdere groepen tegelijk gebruik maken van de baanfaciliteiten bepalen de trainers in onderling overleg hoe de groepen gebruik maken van de verschillende lanen (in beginsel zal gelden dat de binnenste lanen zijn gereserveerd voor de snellere lopers)
 • Een inhalende snellere groep wijkt uit naar de buitenkant.
 • Bij het einde van de gelopen tempo wordt bij het “uitstappen” rekening gehouden met de mogelijk achteropkomende andere groepen. De trainer bepaalt of naar binnen of buiten de baan wordt uitgestapt en deelt dit aan de groep mee.
 • In- en uitlopen (door recreatieve loopgroepen) gebeurt bij voorkeur buiten de baan. Indien er wordt gekozen om dit op de baan zelf te laten plaats vinden, en er op dat moment op de baan wordt getraind door andere groepen, dan wordt bij het in- en uitlopen gebruik gemaakt van de buitenste 2 (of 3) lanen, echter zonder de overige trainingen te belemmeren.
 • Trainingsvormen waarbij op de baan tegen de gebruikelijke richting in wordt gelopen, zijn uitsluitend toegestaan indien er op dat moment geen andere groepen van de baan gebruik maken. De trainer wijst de atleten er in dat geval op extra alert te zijn op mensen die de baan oversteken.
 • Het middenterrein is bestemd voor het oefenen van de technische nummers. Het middenveld wordt nooit overgestoken als er werpers aanwezig zijn. Voor atleten die bezig zijn met werpnummers geldt: kijk altijd of je werpveld vrij is.
 • De baan wordt betreden via de daartoe bestemde ingang, d.w.z. de betegelde entree naast de fietsenstalling, tegenover het midden van het clubgebouw. De doorgang in de omheining recht tegenover trap en hek is bestemd voor hulpdiensten bij noodgevallen; het is géén toegang tot de baan.
 • Het opstellen van de diverse groepen aan het begin van de training gebeurt zodanig dat reeds aan de gang zijnde trainingen niet worden gehinderd. Dit geldt ook voor individuen en groepen die, na een training buiten de baan, de baan weer betreden (zoals benoemd onder 4) voor de cooling down.
 • Als een trainer van een groep afwijkt van de afgesproken trainingstijd wordt dit van te voren gemeld aan de trainer(s) van de groep(en) die op die tijd volgens rooster gebruik maken van de baan. Afwijkende en/of langere trainingstijden (of afwijkende dagen of data) behoren slechts incidenteel voor te komen. Ook hier geldt: de gebruikers van de baan houden rekening met elkaar en er is overleg tussen de op dat moment aanwezige trainers.
 • De trainers zijn verantwoordelijk voor de veiligheid op de baan. Hun aanwijzingen dienen te worden opgevolgd en bij problemen zijn zij het aanspreekpunt.
 • De trainer die materiaal heeft gebruikt ziet erop toe dat de gebruikte materialen na afloop van de training netjes worden opgeruimd. Hij/zij is verantwoordelijk voor het afsluiten van het materialenhok en krachthok.
 • Het gebruik van Nordic Walking-poles op de baan is verboden.
 • Discuswerpen en kogelslingeren vindt uitsluitend plaats vanuit de werpkooien (evt. met uitzondering van inleidende trainingsvormen voor A-pupillen en D-junioren met rubberen discus). Bij gebruik van de werpkooi aan de kantinezijde wordt het net opgetrokken. Na afloop van de training wordt het net weer neergelaten.
 • Na kogelslingeren worden de gaten in de grasmat geëgaliseerd door de betreffende atleten van de trainingsgroep.
 • Indien voor discuswerpen of kogelslingeren de deuren van de kogelslinger-/discuskooi van hun verankering worden losgemaakt, worden de deuren na afloop weer verankerd.
 • Na verspringen wordt het zand door de desbetreffende atleten weer terug in de bak geveegd.
 • Na (polsstok)hoogspringen wordt de betreffende accommodatie door de trainer afgesloten.

Voor iedereen geldt: wees je er tijdens het betreden, gebruik en verlaten van de baan van bewust dat meerdere groepen aanwezig zijn die verschillende onderdelen uitoefenen, let daarom voortdurend op wat er om je heen gebeurt.