Menu

Bestuur en ALV

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid zoals dat omschreven is in het beleidsplan. Het bestuur is gehouden aan de beperkingen die omschreven staan in de statuten.

Voor de uitvoering van verschillende taken zijn commissies ingesteld. Zo is er een commissie voor elk van de primaire sporten en een aantal commissies voor algemene verenigingszaken.

Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af over het gevoerde beleid van het voorgaande jaar middels een jaarverslag en licht dit toe in de Algemene Ledenvergadering (ALV). Daarnaast licht het bestuur de plannen toe voor het komende jaar.

Eens in de vijf jaar stelt het bestuur een beleidsplan op dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de ALV.

Het bestuur is gehouden aan de WBTR: Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen.

Portefeuilleverdeling en contactgegevens>