Na twee jaar online vergaderen door corona, kon er op zaterdag 23 april weer een échte ALV plaatsvinden in het clubhuis van AV Triathlon.  Rond de veertig leden waren aan aanwezig om het  bestuur vragen te stellen over het beleid van het afgelopen jaar, de financiële situatie te bespreken en een mening te geven over de plannen voor komende jaren.

Er was een lange agenda af te werken met een aantal formele punten. Onder meer de stemming over de aftredende bestuursleden en de vertrouwenscontactpersonen. Daarover is schriftelijk gestemd met stembriefjes. Voorheen deden we dat met handopsteken. Maar omdat het om personen gaat, moet dit statutair verplicht schriftelijk gebeuren. De uitslag van de stemmingen:

  • Herbenoeming bestuurslid Bart Götte: 45 voor, 1 onthouding,
  • Herbenoeming secretaris Paul Wessels 45 voor, 1 onthouding,
  • Herbenoeming vertrouwenscontactpersoon Richarda Rozendal: 45 voor, 1 onthouding,
  • Herbenoeming vertrouwenscontactpersoon Rob Ruijs: 45 voor, 1 onthouding.

Iedereen gefeliciteerd met de herbenoeming en veel succes in de volgende ronde!

Nieuwe bestuursleden gezocht

Voorzitter Thomas Plogch zei dat volgend jaar (in mei 2023) drie bestuursleden aan het eind van hun termijn zijn en dan niet herkiesbaar zullen zijn: Christl Foekema, Susan Hagevoort en hijzelf. Hij roept ieder op na te denken over toetreding tot het bestuur. Mocht je hier interesse hebben, spreek dan gerust een van de bestuursleden aan.

Terugblik op 2021

Vanuit alle commissies werd kort verslag gedaan over de activiteiten die wél konden doorgaan ondanks corona. Wat een terugkerend onderwerp is, is vrijwilligerswerk en dat we dit niet meer als vrijblijvend zien. In de nieuwe statuten staat dat lidmaatschap van AVT niet vrijblijvend mag zijn.

Financiële situatie

Penningmeester Jeroen Bach nam de jaarcijfers door. Er zijn wat lagere inkomsten door de coronacrisis, maar er is via de SRO ook een compensatie uitgekeerd, met name voor de huurkosten van de vereniging. De grootste inkomstenbron van de club wordt gevormd door de contributies. De penningmeester verwacht voor 2022 een positief resultaat. De kascommissie, bestaande uit Tim Prinzen en Paul Fuchs meldde dat zij geen onregelmatigheden heeft geconstateerd.

We zijn financieel gezond, was de conclusie, en er is geld voor nieuwe initiatieven en goede ideeën. Vaak denkt men dat er geen geld is voor investeren/uitvoering van ideeën, maar dat is dus niet juist.

Ruimte voor nieuw beleid

Daarna kwam het nieuwe beleidsplan ‘AVT onderweg naar morgen, 2022-2025’ aan bod. Nu zijn we nog een gezonde en vitale club, maar er liggen uitdagingen. Er wordt minder georganiseerd, ouders droppen hun kinderen zonder een verdere bijdrage te leveren. De samenleving verandert. Vandaaruit is SBBB (Samen, Bewust, Buiten, Beleven) bedacht en zijn er vijf speerpunten ontwikkeld: van gestolde vereniging naar dynamisch platform, samenwerking met derden, van sportkantine naar multifunctioneel clubhuis, verjonging/vergroening van de vereniging, modernisering van het aanbod. Het bestuur wil bottom up vernieuwen en niet dingen opleggen. De commissies hebben daarover in de afgelopen twee jaar meegedacht. Voor de uitvoering zijn sterke commissies (met voldoende bezetting) essentieel. Hoe we hen kunnen versterken staat er niet expliciet en dat vraagt om aanvulling. Daarnaast zijn andere suggesties en voorstellen genoemd. Met deze aanvullingen wordt het plan aangenomen.

Rondvraag

In de rondvraag stelden de leden vragen over hoe we het vrijwilligerswerk kunnen organiseren en over de blauwe consumptiekaarten. Over beide onderwerpen zijn we nog niet uitgepraat.

Lees hier de concept-notulen van de ALV van 23 april 2022

Lees hier het meerjarenbeleidsplan: AVT-onderweg-naar-morgen-meerjarenbeleidsplan-2022-2025-1.pdf (avtriathlon.nl)

Lees hier het jaarverslag inclusief jaarrekening: ALV-stukken-april-2022.pdf (avtriathlon.nl)