De Algemene Ledenvergadering zit er weer op! Door de coronamaatregelen konden we op 20 november niet ‘in het echt’ bij elkaar komen in het clubhuis. Toch was het belangrijk om de ALV te houden, vanwege een aantal belangrijke te nemen besluiten. Dan maar in de online variant als Teams-vergadering. Minder gezellig maar wel efficiënt.

Onze voorzitter Thomas Plochg loodste de ruim 20 aanwezigen vaardig door de agenda heen. Hij stond kort stil bij de plannen die we als vereniging hebben om toekomstbestendig te zijn. “Zoals al eerder gemeld zijn we gestart met het maken van een nieuw meerjarenbeleidsplan. Onze identiteit rond SBBB (Samen Buiten Bewust Beleven) zijn we steeds meer aan het invullen, samen met de commissies. We willen daar goed de tijd voor nemen en zullen het plan komend voorjaar presenteren.”

Een aantal zaken kon vlot worden vastgesteld, zoals de notulen van vorig jaar. Je kunt ze nalezen op de website [Agenda en stukken ALV 1-12-2021].

Nieuwe bestuursleden

Thomas Plochg memoreerde de verdiensten van Boudewijn ten Haken, die na de zomer besloot zich uit het bestuur terug te trekken. Boudewijn had verschillende taken waar hij zich “met een blauw hart” voor inzette, waaronder de vertegenwoordiging van de hardlooptrainers, de medische commissie en kledingcommissie. De ALV besloot hem te dechargeren van zijn taak.

Daarna was het woord aan de drie kandidaat-bestuursleden om zich voor te stellen. Allereerst Matt Schillings – velen kennen hem als hardlooptrainer van de zaterdag en als vaste bardienstmedewerker. Het training geven gaat niet meer, waarop Matt besloot een bijdrage aan de commissie hardlopen volwassenen te leveren. Zijn drive: “zorgen voor duidelijke taken binnen bestuur, wat doen we wel en wat niet.” Daarna stelde Mark Wossink zichzelf voor. Hij rolde een paar jaar geleden de triatlonsport in en geniet daarvan bij de vereniging. Zijn motto: “Wat is AV Triathlon zonder triatlon?” Na het vertrek van John Waardenburg is de portefeuille triatlon tijdelijk niet behartigd. We zijn dan ook blij dat deze mooie sport weer vertegenwoordigd is in het bestuur. Hans Zuilhof loopt al wat langer mee bij de vereniging, zo’n 20 jaar denkt hij zelf, en in die jaren heeft hij al vele kilometers gemaakt bij de bostrainingen en lange afstandswedstrijden. “Voor de club heb ik allerlei hand en spandiensten verricht, waaronder evenementen als verkeersregelaar en de kascommissie. Ik wil nu wat meer doen voor de club, vanuit een passie voor de evenementen zoals Vlasakkerloop en Heuvelrugestafette.

Alle drie de kandidaten werden vervolgens met algemene stemmen benoemd door de ALV.

Statutenwijziging

Een ander onderwerp was de wijziging van de statuten. Vanwege de nieuwe wet WBTR was het noodzakelijk om deze aan te passen. De wet heeft tot doel heeft te voorkomen dat er vriendjespolitiek ontstaat. In de nieuwe statuten staat nu expliciet dat alle bestuursleden zich altijd richten op het belang van de vereniging. Een andere verandering is de leeftijd waarop jongere leden mogen stemmen. Die is verlaagd van 16 naar 15 jaar. Al met al is er veel geschaafd aan de formuleringen maar is er niet heel veel essentieels gewijzigd. Volgens secretaris Paul Wessels komt dat doordat we de zaken goed voor elkaar hebben als gevolg van ‘goed bouwwerk uit het verleden’.

Stemprocedure

Nu kunnen de statuten van de vereniging pas worden gewijzigd als er 2/3 van de leden vóór is, het zogeheten quorum. Dat was vanavond bij lange na niet het geval. De regel is dan: 2/3 van de aanwezigen moet akkoord geven en de statutenwijziging wordt op een volgende ALV alsnog besproken. De datum die hiervoor is vastgesteld, is 15 december.

Het nieuwe huishoudelijk reglement kon wel worden vastgesteld, daarvoor geldt dat 2/3 van de aanwezigen akkoord gaan. In het reglement staan praktische zaken over het reilen en zeilen van de vereniging. Op verzoek van een van de leden wordt het aantal commissievergaderingen verlaagd van zes naar drie per jaar. Er werd aandacht gevraagd voor artikel 8, waarin nadrukkelijk van de leden en de ouders van jeugdleden wordt verwacht dat zij zich als vrijwilliger inzetten voor de vereniging.

Begroting 2022

Penningmeester Jeroen Bach gaf aan de hand van grafieken en tabellen inzage in onze financiële situatie. De conclusie was dat we er goed voor staan. Als we iets extra’s willen doen, dan kan dat. We gaan volgend jaar ook via sponsoring en donaties nog extra gelden ophalen. Het is dan ook niet nodig de contributie serieus te verhogen, we zijn een financieel gezonde vereniging. Voor de leden die per jaar betalen komt er 15 cent bij en wie per kwartaal betaalt, gaat 1,15 euro extra betalen. Hier kon de ALV zijn goedkeuring aan verlenen.

In de rondvraag kwam naar voren dat we het natuurlijk veel gezelliger vinden om in het clubhuis te vergaderen, maar dat het als online vergadering wel lekker vlot gaat… Om 21.00 uur sloot de voorzitter de vergadering.

 

Uitnodiging: vervolg-ALV 15 december om 20.00 uur – de Teams-link vind je binnenkort HIER.