Uitnodiging Algemene Ledenvergadering AV Triathlon

Op 23 juni 2018 om 11.00 uur vindt de Algemene Ledenvergadering plaats in het clubhuis (na afloop van de zaterdagtraining)

Het bestuur nodigt de leden van harte uit daarbij aanwezig te zijn. De agenda is:

1. Opening door de voorzitter

2. Mededelingen van de secretaris

3. Verslag algemene ledenvergadering d.d. 12 december 2017

4. Financiële verantwoording 2017

5. Verslag van de kascommissie over financiële verslaggeving 2017

6. Bestuurssamenstelling en verkiezing bestuursleden

6.1 Statuten Artikel 9 Bestuur

Lid 2a Tot een week voor de aanvang van de algemene vergadering kunnen bestuursleden kandidaat worden gesteld door het bestuur of ten minste drie leden. De Kandidaatstelling geschiedt niet door middel van een bindende voordracht.

Rooster van aftreden bestuur 2018

wanneer ge/herkozen (mei) benoemd tot
Jeroen Bach  juni 2017  juni 2020
Henk Rawee 2012, 2015 mei 2018 herverkiesbaar tot vervanger beschikbaar is
Susan Hagevoort nov 2013, mei 2017 mei 2020
Thomas Plochg april 2014, mei 2017 mei 2020
John Waardenburg november 2016 november 2019
Sander Bisschop november 2015 november 2018
Ben Philipsen november 2015 november 2018, treedt af
Ben Hermsen mei 2017 mei 2020
Gerrit van Gessel november 2018 november 2021

Het bestuur draagt Ruud van den Eshof en Theo Hendriksen voor als nieuwe bestuursleden en stelt voor Henk Rawee te herbenoemen. Lees hier meer over Ruud van de Eshof en hier meer over Theo Hendriksen.

Er zijn vacatures in het bestuur; het bestuur is op zoek naar een bestuurslid voor de portefeuille wandelsporten en een opvolger voor de secretaris (eventueel in het begin als duo functie) Belangstellenden kunnen zich bij de zittende bestuursleden melden.

6.2    Kascommissie
De kascommissie voor 2017 bestond uit Harrie Sysling en Herman Kemperman. Harrie Sysling is tweemaal voor een periode van twee jaar lid van de kascommissie geweest, de maximale periode volgens de statuten. Herman Kemperman is lid van de kascommissie sinds 2016. Het bestuur stelt voor Herman voor een tweede periode van twee jaar te benoemen en zoekt een nieuw lid van de kascommissie als opvolger van Harrie. Het bestuur is ook op zoek naar twee plaatsvervangende leden van de kascommissie.

7. Als onderdeel van het beleid aangaande seksuele intimidatie en ander ongewenst gedrag heeft vereniging een vertrouwenspersoon. Frank van der Velde heeft die functie lange tijd bekleed maar wil daar nu mee stoppen. De vertrouwenspersoon wordt op grond van artikel 15 van het Huishoudelijk reglement door de ALV benoemd. Het bestuur stelt voor Rob Ruijs te benoemen als vertrouwenspersoon. Rob Ruijs stelt zichzelf hier voor.

8. Jaarverslagen 2017 en plannen 2018 bestuur en commissies

9. Rondvraag

10. Sluiting