Iedereen is van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering. We zijn blij dat dit weer in fysieke vorm kan plaatsvinden en ontvangen je graag met koffie/thee en lekkers.

Datum: 23 april 2022
Tijd: 11.00 uur
Plaats: Clubhuis

Agenda Algemene Ledenvergadering

1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen van de secretaris; afmeldingen; volmachten
3. Verslag algemene ledenvergaderingen d.d. 1 december 2021
4. Financiële verantwoording 2021
– Verslag penningmeester
– Verslag kascommissie. De kascommissie voor 2021 bestond uit Tim Prinzen en Paul Fuchs
– Vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten
5. Bestuurssamenstelling en (her)verkiezing bestuursleden
6. Herbenoeming vertrouwenscontactpersonen. Hun termijn verloopt in 2022. Zij zijn herkiesbaar. Het bestuur stelt voor om Richarda Rozendal en Rob Ruijs te herbenoemen voor een volgende periode van drie jaar.
7. Uitreiking Blauw Vlaggetje aan twee van onze topvrijwilligers
8. Jaarverslagen bestuur en commissies
9. Het meerjarenbeleidsplan 2022-2025 op basis van onze visie SBBB
10. Rondvraag
11. Sluiting

De stukken voor de ALV vind je hieronder. We nodigen je van harte uit om erbij te zijn!

Namens het bestuur,
Paul Wessels, secretaris
secretaris@avtriathlon.nl