Grensoverschrijdend gedrag, de toekomst van het clubhuis en een nieuw logo. Daarover hebben we op 9 maart met verschillende experts binnen onze vereniging gesproken op de maandelijkse bestuursvergadering. Het zijn stuk voor stuk belangrijke onderwerpen en we beseften dat we als vereniging voor een aantal uitdagingen staan.

Veilig sporten
AV Triathlon wil een club zijn waar iedereen veilig kan sporten. Daarom hebben we twee vertrouwenscontactpersonen, Richarda Rozendal en Rob Ruijs. Bij hen kun je terecht als je last hebt van het gedrag van een ander, of je nou sporter of trainer of vrijwilliger bent. Rob en Richarda kwamen ons bijpraten over dit onderwerp. Grensoverschrijdend gedrag is heel actueel in de sport, denk aan recente misstanden in het landelijk niveau van turnen en triathlon. We deelden onze eigen ervaringen en bijna iedereen heeft wel eens een vervelende situatie meegemaakt. Bij seksistische of racistische grappen is het altijd belangrijk om corrigerende opmerkingen te maken, is onze stelling. In de jeugdgroepen wordt wel eens gepest en dan wordt er ingegrepen door de trainers, daar zijn ook protocollen voor. Ook bij volwassenen komt pesten voor, maar dan is het vaak minder zichtbaar. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat landelijk 15% van de leden van sportverenigingen met grensoverschrijdend gedrag te maken te krijgt. Voor AV Triathlon zou dat dan om 150 mensen gaan. Dat vinden we schrikbarend veel en als dat zo is dan moeten we er nog véél alerter op zijn, als bestuur én als leden. Kijk je naar het aantal meldingen in 2021 bij de vertrouwenscontactpersonen, dan waren dat er vier. Veel minder dus dan 150 en hoe kan dat dan? Is het wel veilig genoeg om iets te melden, zijn de vertrouwenscontactpersonen voldoende bekend? We spreken af dat we als bestuur samen met Rob en Richarda een plan gaan maken om het onderwerp dit jaar in diverse groepen op de agenda te krijgen. Het verdient tijd en aandacht om te investeren in een veilig sportklimaat voor iedereen.

Clubhuis van de toekomst
We hebben al vaker de wens geuit om het clubhuis breder te gebruiken dan alleen als verzamelplek voor de trainingen in het bos of in de wijk. Het is een gebouw op een prachtige locatie en je kunt er met allerlei groepen uiteenlopende activiteiten ondernemen. Met als rode draad ‘Samen Beleven’. Maar dan moet het clubhuis daar wel geschikt voor zijn, al dan niet met bouwkundige en installatietechnische aanpassing. De beheercommissie heeft globaal in kaart gebracht wat de staat van het clubhuis is en hoe we het toegankelijk, duurzaam, energiezuinig kunnen gebruiken voor educatieve en sociale sportgerelateerde onderwerpen. Ruud van Basten kwam daarover een presentatie geven. In 2005 is er een grote renovatie geweest en nu is het eigenlijk weer tijd voor een renovatie óf voor nieuwbouw, was zijn conclusie. Bij renovatie speelt mee dat alle gebouwen aan steeds strengere eisen moeten voldoen, gericht op energiebesparing. Denk aan zonnepanelen of een warmtepomp. Het beleid in Amersfoort is dat gebouwen en huizen van het gas af moeten, dat zal ook voor het clubhuis gevolgen hebben. Hoe ziet dat toekomstplaatje eruit? Wat we hieruit meenemen is dat we nog een lange weg te gaan hebben, van planvorming, doorrekening tot besluitvorming. Dit was de eerste keer dat het onderwerp ‘clubhuis van de toekomst’ zo concreet besproken is en dit voelde als het begin van een nieuw en intensief traject, waarbij we veel deskundigheid nodig zullen hebben om tot goede afwegingen te kunnen komen.

SBBB en ons logo
Het bekende blauwe logo gaat al een hele tijd mee: al sinds het ontstaan van AV Triathlon in 1984. Een logo is een weerspiegeling van wat een club (bedrijf, organisatie, vereniging) wil zijn. In de loop der tijd is AV Triathlon een steeds bredere vereniging geworden, waarbij de sport ‘in het water, te voet of met het wiel’ wordt beleefd in een groene omgeving. We zijn al een tijd bezig de kernwaarden SBBB (Samen, Buiten, Bewust, Beleven) door te voeren in het trainingsaanbod, de manier van vereniging zijn, samenwerking met anderen etc. en bij die omslag in ‘wat we zijn’ past ook een ander ‘hoe we ons presenteren’, dus het logo dat we voeren. Er is een ontwerpteam gevormd en twee leden van dit team kwamen op 9 maart met het bestuur over een nieuw logo praten. Hein Dekker en Rafaël Tamsiran, in het dagelijks leven industrieel ontwerpers, hebben daar de nodige ideeën over, maar voordat zij aan de slag gaan (samen met Vera Bekendam en Dianne van de Berkt) hebben we eerst afgebakend wat we verwachten. Met vragen als:

  • Is een nieuw logo echt nodig? Ja, want we missen SBBB in het huidige logo.
  • Kijken we alleen naar het logo? Nee, het gaat breder: ook de website, app, social media en fotografie spelen mee in de uitstraling van de club.
  • Wie bepaalt hoe het logo eruit komt te zien? De vormgevers gaan eerst een brainstormsessie met jeugd/junioren houden. Daarna gaan ze schetsen. Die voorlopige ontwerpen worden met leden van de verschillende commissies besproken, als gebruikersgroep. De uitkomst wordt aan het bestuur voorgelegd, dat toetst of het logo aan vooraf bepaalde criteria voldoet. Het gaat dus niet om mooi of niet mooi.

We beseffen dat veranderen van logo emoties zal oproepen. Toch zijn we als bestuur van mening dat het nodig is, om ook op langere termijn een wervende, uitnodigende uitstraling te hebben die aansluit bij onze identiteit. Via de nieuwsbrief houden we je op de hoogte.

Namens het bestuur,
Christl Foekema (bestuurslid PR Communicatie)