In de afgelopen half jaar heeft het bestuur zich met de volgende zaken beziggehouden.

 • Om de risico’s voor de vereniging te beperken zal er een stichting worden opgericht voor de Keistadtriathlon. De precieze datum van oprichting zal afhangen van het moment waarop we definitief de bestuursleden voor deze stichting hebben gevonden en het moment waarop de subsidieaanvraag bij de gemeente moet worden gedaan. De verwachting is dat een en ander in de tweede helft van 2020 zijn beslag zal krijgen.
 • Voor het beheer van de trainingsaccommodatie in Birkhoven zal samenwerking gezocht worden met medehuurder Altis. Waarschijnlijk zal ook hier een stichting voor worden opgericht. Inmiddels is er ook verlichting aangelegd, zodat er ook in de avond getraind kan worden. AV Triathlon en Altis gaan op zoek naar meer samenwerkingsmogelijkheden op termijn: samenwerking geeft meer voordelen dan elkaars concurrent zijn. 
 • Met het Utrechts Landschap zijn (samen met Altis en Pijnenburg) afspraken gemaakt over het gebruik van bos Birkhoven. Om de belasting met name op zaterdagen te beperken. Afgesproken is dat we inzicht verschaffen in het aantal trainingen en het bijbehorende aantal lopers/ sportief wandelaars. Verder zullen we schoonmaakactiviteiten ontplooien (“ploggen”). Ook zal UL ruimte krijgen om zich  nader bekend te maken via de clubs.
 • Door het vertrek van het bestuurslid Triatlon en diverse commissieleden dreigt deze activiteit op een laag pitje komen te staan. Het bestuur gaat proberen deze tak vanaf de jeugd opnieuw op te bouwen , al of niet met externe hulp.
 • Het bestuur heeft zich gebogen over de vraag naar de identiteit van AV Triathlon. Daaruit is S.B.B.B. voortgekomen, dat staat voor Samen, Bewust, Buiten, Beleven als kernwaarden voor de vereniging. In samenhang hiermee gaan we ook op zoek naar een ander logo. Uiteraard worden de leden daarbij betrokken.
 • De commissie Racerunning gaat proberen voldoende fondsen te verwerven om bij de trainingsaccommodatie één baan volledig rond te krijgen.
 • Vanaf september is voor alle trainers (vanaf 16 jaar) en bestuurders een verklaring omtrent gedrag (VOG) verplicht. In de afgelopen maanden zijn deze verklaringen (ruim 120) allemaal binnengekomen. Per 1 januari is er ook een meldplicht gekomen voor bestuurders en trainers t.a.v. (seksuele) intimidatie.
 • Het werven van voldoende vrijwilligers is een constante bron van zorg. Daarom maakt het bestuur onderscheid tussen “witte”, “grijze” en “zwarte” evenementen. Wit betekent essentieel voor de club, moet altijd doorgaan; grijs betekent dat een evenement interessant is, maar dat we geen actieve hulp bieden bij de organisatie; zwart betekent dat een evenement geen enkele steun vanuit de club krijgt.
 • De Vlasakkerloop is een pareltje aan de AVT evenementenboom. Het bestuur gaat op zoek naar een externe kracht om te helpen dit evenement te behouden. Ook wordt er gezocht naar een andere datum en gaan we proberen weer op het militaire terrein terug te komen. 
 • In verband met de nieuwe trainingsfaciliteit zal er een verbouwing van het clubhuis plaats gaan vinden, zodat gebruikers van buiten af douches kunnen bereiken, terwijl het kantinegedeelte dan dicht is.
 • Het bestuur heeft het plan opgevat om sponsorbeleid te gaan opzetten.
 • Het bestuur heeft een begin gemaakt met grotere digitalisering onze “basis” op orde te krijgen en aan te passen aan de tijd. Er wordt onderzocht of er een digitale agenda moet komen en of alle documenten van alle geledingen in één digitaal systeem kunnen worden ondergebracht. In april wordt binnen het bestuur een eerste tussenstand besproken.
 • Door de coronacrisis zijn in maart voorlopig alle trainingen en andere activiteiten stil komen te liggen. Het bestuur vergadert nu digitaal. Voor juni staat een openingsfestijn gepland voor de trainingsfaciliteit. Het is de vraag of dit doorgang kan vinden nu het gras opnieuw wordt ingezaaid.