Alweer een digitale ALV. Het is dan toch even afwachten hoeveel leden er achter de PC of iPad kruipen om via een Zoom-verbinding de verantwoording van het bestuur op het gevoerde beleid aan te horen en waar nodig vragen te stellen over de resultaten van 2020. Het aantal leden ‘hield niet over’, maar bracht wel een informele sfeer op gang waarin voldoende ruimte was voor uitwisseling. Heb je de digitale ALV gemist, dan ben je met dit verslag op de hoogte van de hoofdpunten. Uiteraard komen er op een later moment nog notulen beschikbaar.

Wat een jaar!
Voorzitter Thomas Plochg betitelde 2020 als een ‘bizar gek jaar’ en nog steeds is het niet hoe het was. We zien elkaar niet of nauwelijks, de feeling met de club is minder en dat is voor het bestuur best wel spannend. We hebben tegelijk ook een druk jaar gehad en veel issues besproken. Namens het bestuur gaf hij aan blij te zijn met het coronateam! “Door alles wat zij achter de schermen hebben geregeld, heeft dat ons lucht gegeven. Ook merken we hoe betrokken de leden zijn: we zien geen uitstroom, in ieder geval niet meer dan andere jaren, en we zijn blij met zoveel loyale leden.”

WBTR verplichte kost
Secretaris Paul Wessels vertelde iets over de WBTR die eraan komt. Verenigingen en stichtingen in Nederland moeten vanaf 1 juli 2021 voldoen aan deze nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen. Deze wet gaat over het vastleggen van basisregels voor bestuur en toezicht, waaronder een uitbreiding van de hoofdelijke aansprakelijkheid. Het achterliggende doel is het voorkómen van wanbeheer en transparantie over het gevoerde beleid. Voor het AVT-bestuur betekent dit dat we een bestuursreglement moeten opstellen en dat we de statuten en het huishoudelijk reglement moeten herzien. Voor de leden betekent dit waarschijnlijk op de ALV van november de vraag om de nieuwe statuten en het huishoudelijk reglement te beoordelen en goed te keuren.

Financieel jaarverslag 2020
Penningmeester Jeroen Bach nam de leden mee door de cijfers over 2020. Het jaar 2020 is afgesloten met een positief resultaat van € 13.792, -. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het eigen vermogen. De baten waren € 18.637, – lager dan begroot als gevolg van Covid-19. Ten opzichte van 2019 zijn de uitgaven € 24.490, – lager uitgekomen. De kosten waren € 2.459, – lager dan begroot als gevolg van lagere kosten voor de jeugd. De kosten zijn ten opzichte van 2019 € 24.527, – lager uitgekomen, voornamelijk als gevolg van € 21.194, – lagere trainingskosten. Daarmee heeft de vereniging evenals in voorgaande vier jaren een positief resultaat behaald. Het resultaat in 2021 zal afhangen van de ontwikkelingen rondom Covid-19. Er kan eventueel een klein negatief resultaat worden behaald als de lockdown nog lang doorgaat. De lockdown zorgt weliswaar voor minder kantine-inkomsten en trainerskosten, maar ook voor minder aanwas van nieuwe leden. En daarmee drukt het de inkomsten. De verwachting is echter dat na de beëindiging van de lockdown veel nieuwe leden zich zullen aanmelden.
AV Triathlon is financieel een vitale club en blijft ook vitaal mits het ledenaantal op peil blijft. Dit kan
alleen wanneer er wordt geïnvesteerd in de toekomst, zodat het voor mensen aantrekkelijk blijft om lid te worden van AV Triathlon. Zo zal er worden geïnvesteerd in de modernisering van het aanbod van trainingen en het flexibel aanbieden daarvan, onder meer met behulp van een AVT-app. Tevens zal worden ingezet op meer beleving om de binding met de vereniging te verstevigen. Een deel van het positieve resultaat in 2020 is daarvoor gereserveerd. Verder willen we investeren in het opzetten van de jeugdtriatlon en er wordt een racerunnersbaan aangelegd op de trainingsfaciliteit van Birkhoven.

Bestuurssamenstelling
Op deze ALV namen we afscheid van Theo Hendriksen als bestuurslid. Hij meldde zich drie jaar geleden spontaan aan om actief te worden in het bestuur. Thomas Plochg bedankte Theo voor zijn inzet: “Het is altijd leuk als er leden zijn die zich willen inzetten. Theo had indertijd niets met hardlopen maar raakte enthousiast bij het zien van de 1e marathon door Amersfoort in 2009. Hij begon bij de trimcursus en heeft bijna alle groepen doorlopen. In het bestuur heeft hij als cultuurbewaker met een blauw hart diverse zaken opgepakt, zoals het sponsorplan en evenementen.” Theo, namens alle leden: bedankt!

Vragen over de jaarverslagen
Alle commissies hebben een jaarverslag gemaakt en die zijn gebundeld in ‘het’ jaarverslag 2020. Naast een terugblik staan er ook de plannen voor 2021 in. Op de ALV stonden we kort stil bij dit document. Een onderwerp dat tot discussie leidde, was het onderwerp ‘het vinden van vrijwilligers voor evenementen’. Hoe makkelijk is dat? Er is een systeem van koppeling van groepen aan evenementen, maar dat ligt door corona al een tijd stil. Voor de Keistad Triathlon in september zijn 120 vrijwilligers nodig en dat is echt een hele puzzel. Wie wil helpen, kan zich melden bij Janneke van Wijngaarden.

SBBB brengt ons in beweging
In 2020 heeft het bestuur plannen gemaakt voor ‘de vlucht naar voren’, aan de hand van onze kernwaarden Samen – Bewust – Buiten – Beleven. Daarom kiezen we ervoor om contributie niet terug te geven, maar ook niet te verhogen – dat had ook een keuze kunnen zijn. Er waren al trends in de sportwereld en corona heeft versneld dat mensen veel individueler en ongeorganiseerd sporten. We moeten nu een vorm vinden die deze nieuwe doelgroepen aanspreekt: ander aanbod, anders omgaan met clubhuis, zodat we ook deze nieuwe doelgroepen iets kunnen bieden. De plannen zijn onlangs besproken met de commissies en dat is het begin om ze te concretiseren! In de vorige nieuwsbrief kon je al de vijf thema’s rond SBBB zien in de vijfhoek (zie onder). Op de ALV kwam de suggestie om de informatie over SBBB goed vindbaar op de website te plaatsen. Een andere reactie, vanuit het hardlopen, was dat er van verschillende kanten interesse wordt getoond voor de loopsport en voor jeugdtriathlon. Er kan zomaar iets moois ontstaan als we alle losse ideeën bij elkaar voegen en deze coördineren. Ook binnen de wandelsport is beweging gaande, er zijn plannen om ook overdag wandelen in groepen aan te bieden.