VOOR TOEGANG TOT DE ALV HEB JE EEN CORONATOEGANGSBEWIJS NODIG!

Het bestuur van AV Triathlon nodigt je hierbij van harte uit op de Algemene Ledenvergadering van dit najaar. Het wordt een bijzondere vergadering: niet alleen staan de begroting en de contributie voor 2022 op de agenda, maar we kunnen eindelijk weer eens blauwe vlaggetjes uitreiken. Zo’n vlaggetje is bestemd voor leden die zich bijzonder verdienstelijk gemaakt hebben voor de vereniging. Ook zullen we nieuwe bestuursleden aan je voorstellen. Daarnaast zullen we je vragen het ontwerp voor nieuwe statuten en het huishoudelijk reglement goed te keuren. Die wijzigingen zijn noodzakelijk door invoering Van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR), die op 1 juli jl. is ingegaan.

Ben je zelf niet aanwezig, dan kun je een ander lid machtigen om te stemmen. Gebruik daarvoor dit formulier:  Volmacht formulier Algemene Leden Vergadering AV Triathlon

Hieronder de agenda.

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING AV TRIATHLON

Datum: zaterdag 20 november 2021

Tijd: 11.00 uur – 12.30 uur

Plaats: Clubhuis

 1. Opening door de voorzitter
 2. Mededelingen secretaris:
  • a. indeling presentielijst i.v.m. notaris/statutenwijziging;
  • b. eind vergadering: voorlezen deel notulen en direct goedkeuren;
  • c. checken volmachten;
 1. Mededeling voorzitter m.b.t. beleidsplan
 2. Goedkeuren notulen ALV van 28 april 2021 (zie bijlage)
 3. Bestuurssamenstelling:
  • a. dechargeren Boudewijn ten Haken als bestuurslid;
  • b. aanvulling bestuur; het bestuur stelt voor om Hans Zuilhof, Mark Wossink en Matt Schillings te benoemen tot bestuursleden. Deze stemming vindt schriftelijk plaats;
 4. Bespreken nieuwe statuten en stemming (zie bijlage Statuten)
 5. Bespreken huishoudelijk reglement en stemming; (goedkeuring onder voorbehoud) (zie bijlage)
 6. Uitreiken blauwe vlaggetjes
 7. Bespreken begroting 2022 en stemming (zie bijlage)
 8. Voorstel contributie 2022 en stemming (zie bijlage)
 9. Voorlezen deel notulen m.b.t. de statuten en stemming
 10. Rondvraag en sluiten.

BIJLAGE (klik hier: Agenda en Documenten ALV nov 21)

Bijlage Statuten: Akte van statutenwijziging Atletiekvereniging Triathlon 2021-10-20_09 49