Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af voor het gevoerde beleid van het voorgaande jaar middels een jaarverslag en licht dit toe in de Algemene Ledenvergadering (ALV). Daarnaast licht zij de plannen toe voor het komende jaar. De ALV wordt gewoonlijk in mei of juni gehouden. Dit jaar vindt de ALV later plaats vanwege het coronavirus.

De datum wordt donderdag 9 juli 19.30 uur.
Voor het houden van de ALV hopen we, dat we in het clubhuis bijeen kunnen komen. Dit kan, als daar dan weer bijeenkomsten mogen worden gehouden en het aantal deelnemers in overeenstemming is met de dan geldende limiet. Op dit moment is daarover nog niets bekend. Als we niet binnen kunnen vergaderen, doen we dat buiten op het grasveld in een aangepaste opstelling, rekening houdend met de 1,5 meter afstand. Uiteraard zorgen we wel voor koffie, thee en wat lekkers. Zo wordt de ALV een bijeenkomst om elkaar weer eens te spreken en te zien! Vanwege de voorbereiding vragen we je om je vooraf aan te melden, uiterlijk 4 juli via een mail aan de secretaris.
Verhinderingen zijn daar ook door te geven.Agenda Algemene Ledenvergadering

1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen van de secretaris
3. Verslag algemene ledenvergadering d.d. 14 december 2019
4. Financiële verantwoording 2019

  • Verslag penningmeester
  • Verslag kascommissie De kascommissie voor 2019 bestond uit Jan Klomp en Hans Zuilhof.
  • Vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten
  • Vaststelling contributie

5. Bestuurssamenstelling en verkiezing bestuursleden

Statuten Artikel 9, lid 2,
Tot een week voor de aanvang van de algemene vergadering kunnen bestuursleden kandidaat worden gesteld door het bestuur of door tenminste drie leden.

Rooster van aftreden bestuur 2020

ge-/herkozen benoemd tot
Jeroen Bach (penningmeester)*  juni 2017 juni 2020
Susan Hagevoort*   nov 2013, mei 2017 mei 2020
Ben Hermsen *  mei 2017 mei 2020 
Thomas Plochg (voorzitter)*  april 2014, mei 2017 mei 2020 
Theo Hendriksen    mei 2018 mei 2021
Paul Wessels (secretaris)  februari 2019  juni 2022 
Bart Götte  juni 2019  juni 2022 
Boudewijn ten Haken  juni 2019  juni 2022

De bestuursleden met een * zijn herkiesbaar.

Ben Hermsen neemt afscheid van het bestuur.
H
et bestuur stelt voor om Jeroen Bach, Susan Hagevoort en Thomas Plochg opnieuw te benoemen.
Het bestuur stelt voor om Christl Foekema te benoemen als bestuurslid in de plaats van Ben Hermsen.

Er is nog één vacature, voor de vorig jaar al afgetreden John Waardenburg. Voor deze vacature zoekt het bestuur bij voorkeur iemand uit de triatlon-hoek. Belangstellenden die misschien nog twijfelen, kunnen zich bij een van de zittende bestuursleden melden. Dat geldt zeker ook voor vrouwen!

6. Jaarverslagen bestuur en commissies
7. Rondvraag
8. Sluiting

Lees hier de stukken voor de ALV