Op woensdag 28 april is de Algemene Ledenvergadering van AV Triathlon. Het bestuur nodigt de leden van harte uit daarbij aanwezig te zijn. Het zou natuurlijk het mooiste zijn als we hiervoor fysiek in het clubhuis bij elkaar kunnen komen. Zoals het er nu naar uit ziet, is dat niet mogelijk. Daarom is de ALV opnieuw digitaal via Zoom.

Datum: woensdag 28 april 2021
Aanvang: 20.00 uur, digitale inloop vanaf 19.45 uur
Aanmelden: uiterlijk 24 april per mail: secretaris@avtriathlon.nl

Bekijk hier het jaarverslag 2020 en de plannen voor 2021 via deze link: ALV stukken voorjaar 2021
Vragen over deze stukken kun je tussen 14 april en 24 april schriftelijk indienen bij secretaris@avtriathlon.nl. Hiermee volgen we de wet, die aangeeft dat leden tot 72 uur van te voren vragen kunnen indienen. De vragen en (voorlopige) antwoorden publiceren we op 27 april op de site.

Agenda Algemene Ledenvergadering
1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen van de secretaris; afmeldingen; WBTR
3. Verslag algemene ledenvergadering d.d. 25 november 2020
4. Finananciële verantwoording 2020
a. Verslag penningmeester
b. Verslag kascommissie. De kascommissie voor 2020 bestond uit Tim Prinzen en Hans Zuilhof.
c. Vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten
5. Bestuurssamenstelling en verkiezing bestuursleden

Statuten Artikel 9, lid 2,
Tot een week voor de aanvang van de algemene vergadering kunnen bestuursleden kandidaat worden gesteld door het bestuur of door tenminste drie leden.

Rooster van aftreden bestuur 2020
ge/herkozen                                       benoemd tot
Susan Hagevoort                               2013, 2017, juli 2020 mei 2023
Thomas Plochg (voorzitter)             2014, 2017, juli 2020 mei 2023
Jeroen Bach (penningmeester)       2017, juli 2020 mei 2023
Theo Hendriksen                               mei 2018 mei 2021
Paul Wessels (secretaris)                  februari 2019 mei 2022
Bart Götte                                            juni 2019 mei 2022
Boudewijn ten Haken                        juni 2019 mei 2022
Christl Foekema                                  juli 2020 mei 2023
Theo Hendriksen stelt zich niet herkiesbaar

Indien er een kandidaat is zal het bestuur een voordracht doen.

Er is nog een vacature, voor de in 2019 al afgetreden John Waardenburg. Voor deze vacature zoekt het bestuur bij voorkeur iemand uit de triatlon-hoek.
Belangstellenden die misschien nog twijfelen, kunnen zich bij een van de zittende bestuursleden melden. Dat geldt zeker ook voor vrouwen!

6. Jaarverslagen bestuur en commissies
7. Voortgang van het ontwikkelen van de bestuursvisie SBBB
8. Rondvraag
9. Sluiting

Terugblik op 2020
Het jaar 2020 was een historisch en bizar jaar. De coronacrisis heeft flinke impact op AV Triathlon gehad. Wij konden veel te weinig doen wat ons gepassioneerd bindt: samen buiten sporten. Of dat
nu (sportief) wandelen, Nordic walking, hardlopen, baanatletiek, fietsen, mountainbiken, racerunning of zwemmen betrof. We waren gebonden aan de landelijke lockdown en die liet sporten in groepen voor volwassenen nauwelijks toe. Dat was een groot gemis.

Desondanks hebben we als AVT aangetoond een veerkrachtige club te zijn. Het was hartverwarmend om te zien dat we er met zijn allen het beste van hebben gemaakt. Het was bijvoorbeeld mooi om te
zien hoe strak de 1e zaterdagtraining na de 1e lockdown was georganiseerd. Het plezier en het enthousiasme om weer samen te sporten spatte ervan af. Dan weet je als bestuur weer waarvoor je
het doet.

Voor het bestuur was 2020 een bijzonder druk jaar. Uiteraard moest de club door de corona-crisis worden geloodst. Het speciaal daarvoor in het leven geroepen corona-team onder voorzitterschap van Lex Borghans heeft puik verricht en zo het bestuur ontlast. Mede daardoor was er tijd en ruimte om de ontwikkeling van een nieuwe meerjarenstrategie voor AVT te ontwikkelen. Onze club bevindt
zich op een kantelpunt in de tijd. In 2021 zullen we een aantal beleidskeuzes moeten maken om ervoor te zorgen dat AVT sterker uit de coronacrisis komt en een vitale toekomst heeft.

2020 in cijfers
Het jaar 2020 werd afgesloten met een positief resultaat van € 13.792, -. De financiële details zijn in hoofdstuk 6 van het jaarverslag te vinden.
Het aantal leden eind december 2020 was 995, resp. 527 mannen en 448 vrouwen. Het aantal jeugdleden bedroeg 195, resp. 108 jongens en 87 meiden.

 

Strategische meerjarenbeleid in voorbereiding
Als AVT-bestuur blijven we vooruitkijken. Net voor de eerste lockdown hadden we in het clubhuis onze Samen Bewust Buiten Beleven identiteit met de leden gedeeld. Daarmee wilden we de dialoog met de leden aangaan over hoe zij AVT graag zien in de toekomst. Die dialoog willen wij als bestuur (nog steeds) graag voeren. Dit komt op de ALV van 28 april aan de orde.

 

 

Digitale vorm
De ALV is ondanks de digitale vorm rechtsgeldig op grond van de “Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid”. Het bestuur zal een aantal voorstellen in stemming brengen tijdens de vergadering. Dat
is in overeenstemming met bovengenoemde wet. Mocht je bezwaar hebben tegen de digitale vorm, dan willen we dat graag weten, om te zien hoe we aan het bezwaar tegemoet kunnen komen. Stuur je reactie naar secretaris@avtriahtlon.nl

Aanmelden
Vanwege de voorbereiding is het belangrijk dat je je vooraf aanmeldt. Dat kan tot uiterlijk 24 april bij secretaris@avtriathlon.nl. Vermeld in de mail je naam, mailadres, lidnummer en geboortedatum.
Het lidnummer kun je vinden op de maandelijkse nieuwsbrief rechts bovenin. Je ontvangt vervolgens uiterlijk op 27 april een link voor de Zoom-sessie met een handleiding. Heb je nog geen Zoom op je device (laptop, mobiel, PC), download het programma of de app dan vooraf uit de App Store (Apple) of de Play Store
(Android).