Zaterdag 29 juni  in de kantine van ons clubhuis.
Tijd: 11.00 uur

 

Het bestuur nodigt je hierbij uit om de ALV bij te wonen. Het boekje met alle jaarverslagen en de financiële verantwoording kan hier worden gedownload, evenals de geüpdatete nota “Veilig en vertrouwd sporten” (agendapunt 8). Deze nota is geheel in lijn met de richtlijnen van de KNAU. 

Agenda 

 1. Opening door de voorzitter
 2. Mededelingen van de secretaris
 3. Verslag algemene ledenvergadering d.d. 10 november 2018 en extra algemene ledenvergadering
  d.d. 26 februari 2019
 4. Financiële verantwoording 2018
  a. Verslag penningmeester
  b. Verslag kascommissie De kascommissie voor 2018 bestond uit Louw Huijgen en Jan Klomp.
  Vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten c. Vaststelling contributies
 5. Bestuurssamenstelling en verkiezing bestuursleden
  Het bestuur draagt Boudewijn ten Haken voor als vervanger voor Ruud van den Eshof (commissie Hardlopen Volwassenen) en Bart Götte als vervanger ad interim voor Sander Bisschop (Jeugdzaken).
  Er zijn twee vacatures: één voor de in december afgetreden Gerrit van Gessel (Commissie Wedstrijdevenementen) , en eind 2019 één voor John Waardenburg (commissie triatlon en commissie trainerskleding).
  Belangstellenden die misschien nog twijfelen, kunnen zich bij een van de zittende bestuursleden melden. Dat geldt zeker ook voor vrouwen!
 6. Benoeming tweede vertrouwenspersoon.

Het bestuur stelt, overeenkomstig artikel 15 van het huishoudelijk reglement voor om Richarda Rozendal te benoemen als tweede vertrouwenspersoon naast Rob Ruijs 

 1. Jaarverslagen bestuur en commissie
 2. Veilig sporten bij AVT update van het beleid. Er is een geüpdatete versie van het document uit 2008 gemaakt, op basis van wat de KNAU daarover communiceert. Ook is de meldplicht die per 1 januari voor bestuurders en trainers gaat gelden hierin verwerkt. Het stuk is voor geïnteresseerden (net als het boekje met de jaarverslag) te downloaden.
 3. Update m.b.t. commissievergadering april 
  1. Mededelingen m.b.t. atletiekfaciliteit en lustrum
  2. Rondvraag
  3. Sluiting

Namens het bestuur,
Paul Wessels, secretaris