Op de ALV van 1 december kwamen de nieuwe statuten aan de orde. De statutenwijziging is nodig vanwege de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) die op 1 juli van kracht werd. Voor het goedkeuren van een statutenwijziging is 2/3 van de leden nodig. Als dat niet het geval is, kunnen de statuten alsnog worden goedgekeurd als er een extra ALV volgt waarop 2/3 van de dan aanwezigen instemt met de statutenwijziging. Daarom nodigt het bestuur de leden uit voor een extra ALV op 15 december. Op deze korte ALV staat als belangrijkste agendapunt de wijziging van de statuten. De ALV begint om 20.00 uur en als lid kun je deze via Teams bijwonen (klik op de link onderin dit bericht).

Agenda extra ALV

  1. Opening door de voorzitter
  2. Mededelingen secretaris:
  • alle leden moeten zich met hun naam bekend maken i.v.m. eisen van de notaris die t.z.t. de nieuwe statuten gaat passeren;
  • eind vergadering: voorlezen deel notulen en direct goedkeuren;
  • machtigingen;
  • afmeldingen

3. Goedkeuren nieuwe statuten en stemming, lees hier: Verschillen huidige statuten en huishoudelijk reglement t.b.v. ALV en Akte van statutenwijziging Atletiekvereniging Triathlon 2021-10-20_09 49

4. Voorlezen deel notulen m.b.t. de statuten en stemming

5. Rondvraag en sluiten.

Klik hier om deel te nemen aan de vergadering