Sinds 1 juli is de WBTR van kracht, de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. AV Triathlon is een vereniging van leden en daarom vallen ook wij onder de WBTR.

Het is een nieuwe wet, die er gekomen is om het bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. De overheid wil met deze wet voorkomen dat iemand een greep uit de kas kan doen of dat er vriendjespolitiek wordt bedreven. Transparantie dus.

De wet maakt geen onderscheid tussen groot of klein. Er is ook geen onderscheid tussen betaalde bestuurders of een bestuur dat bestaat uit vrijwilligers. Kortom of je nu een sportvereniging bent of een stichting voor een goed doel: je moet aan de WBTR voldoen.
Het bestuur van AV Triathlon heeft de afgelopen maanden veel aandacht besteed aan de WBTR en de gevolgen ervan voor onze vereniging. Paul Wessels, secretaris in het bestuur, zet het uiteen.

– De statuten moesten worden aangepast. Belangrijkste wijzigingen zijn het vastleggen van afspraken over mogelijke belangenverstrengeling bij bestuursleden, afwezigheid van bestuursleden, financiële controle en transparantie. De statuten moeten door de Atletiekunie worden goedgekeurd en daarna door de Algemene Ledenvergadering. Tenslotte worden ze in een notariële akte vastgelegd.
– Opstellen van een huishoudelijk reglement. Daarin kan het bestuur zaken nader regelen zolang dat niet in strijd is met de statuten. Hier hebben we het bestaande reglement aangevuld en gemoderniseerd. Ook het huishoudelijk reglement vereist goedkeuring door de ledenvergadering.
– Opstellen van een bestuursreglement. Hierin staat hoe de bestuursleden zich als bestuurder zullen inzetten voor de vereniging en hoe bijvoorbeeld besluiten worden genomen. Daarmee maken we de bestuurspraktijk transparant. Elk bestuurslid ondertekent bij aantreden dit reglement.

Vertrouwen als basis
In een vereniging als AV Triathlon sporten we samen en werken we samen aan een prettig sportklimaat. De basis daarvan is vertrouwen in de ander. Door al die juridische teksten over verantwoordelijkheden en verplichtingen krijg je het idee dat vertrouwen er niet meer toe doet en dat we ineens heel zakelijk met elkaar moeten omgaan. Klopt dat beeld?
Paul: “De overheid is door ervaring wijs geworden en wil dat zaken goed zijn geregeld. Dat verkleint de kans op problemen, die soms tot grote financiële en persoonlijke problemen kunnen leiden. Bij AV Triathlon hadden we de zaken eigenlijk al best goed voor elkaar. Zo stonden de meeste punten al in onze statuten en was een update voldoende. Ook het huishoudelijk reglement was al behoorlijk op orde. Natuurlijk hopen we dat de ledenvergadering dat met ons eens is.“

Praat mee op de ALV
De hiervoor genoemde stukken zijn nu bijna klaar. En daarna is het woord aan de leden om er hun zegje over te doen. In een vereniging hebben de leden immers het laatste woord. Dat gebeurt op de Algemene Ledenvergadering. De datum (noteer vast in je agenda) is zaterdag 20 november om 11.00 uur. Als er onvoldoende leden aanwezig zijn op de vergadering komt er op zaterdag 18 december om 11.00 uur een tweede vergadering waarin de statuten door de dan aanwezige leden kunnen worden goedgekeurd. De stukken worden uiterlijk op 12 november op de website gepubliceerd.