Beste leden,

Vanwege de coronasituatie is  het niet mogelijk gebleken om de ALV van zaterdag 20 november ‘live’ te houden in het clubhuis. In plaats daarvan vindt de vergadering online plaats op WOENSDAG 1 DECEMBER 20.00 UUR  via Teams, klik op deze link voor toegang. Ben je zelf niet aanwezig, dan kun je een ander lid machtigen om te stemmen. Gebruik daarvoor dit formulier: Volmacht formulier Algemene Leden Vergadering AV Triathlon.

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING AV TRIATHLON

 1. Opening door de voorzitter
 2. Mededelingen secretaris:
  1. alle leden moeten zich met hun naam bekend maken i.v.m. eisen van de notaris die t.z.t. de nieuwe statuten gaat passeren;
  2. eind vergadering: voorlezen deel notulen en direct goedkeuren;
  3. machtigingen;
  4. afmeldingen;
 3. Mededeling voorzitter m.b.t. beleidsplan
 4. Goedkeuren notulen ALV van 28 april 2021 (zie bijlage hieronder)
 5. Bestuurssamenstelling:
  1. dechargeren Boudewijn ten Haken als bestuurslid;
  2. aanvulling bestuur; het bestuur stelt voor om Hans Zuilhof, Mark Wossink en Matt Schillings te benoemen tot bestuursleden. Deze stemming vindt plaats via de chatfunctie van TEAMS;
 6. Bespreken nieuwe statuten en stemming (zie bijlagen hieronder)
 7. Bespreken huishoudelijk reglement en stemming; (goedkeuring onder voorbehoud) (zie bijlage hieronder)
 8. Bespreken begroting 2022 en stemming (zie bijlage hieronder)
 9. Voorstel contributie 2022 en stemming (zie bijlage hieronder)
 10. Voorlezen deel notulen m.b.t. de statuten en stemming
 11. Vaststellen datum vervolg ALV i.v.m. goedkeuring statuten: 15 december 2021
 12. Rondvraag en sluiten.

BIJLAGEN

Volgens goede gewoonte worden op de ALV blauwe vlaggetjes uitgereikt aan leden die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging. Dat is ‘live’ gedaan op 20 november, bekijk de terugblik.

Tot ziens op de digitale ALV!

Bestuur AV Triathlon