Menu

Uit de bestuurskamer, 23 april 2014

 

Voortvarende start

Voor de eerste keer kwam het bestuur in de nieuwe samenstelling bijeen. Thomas Plochg, pas enkele dagen eerder in de ALV tot voorzitter benoemd, opende de vergadering met een welgemoed “Hartelijk welkom allemaal. Laten we maar snel beginnen”.
Met gepaste snelheid werden de notulen van de vorige bestuursvergadering en uitgebreide actielijst doorgenomen. Bij een aantal acties bleken de inmiddels afgetreden bestuurleden nog verantwoordelijk.
Met enige creativiteit kregen deze nog openstaande acties weer nieuwe, enthousiaste trekkers.

Terugblik

De Algemene Ledenvergadering van 19 april j.l. is geëvalueerd voor wat betreft inhoud en proces. De leden van het bestuur zagen terug op een redelijk bezochte ALV met zo’n 35-plus aanwezigen. De sfeer en bespreking van de verantwoording 2013 en planning 2014 waren uitermate positief. Toch werd aangegeven of misschien de volgende ALV meer aandacht aan de plannen voor het komende jaar zou kunnen worden besteed met een koppeling daarvan aan het overkoepelende Beleidsplan 2011- 2015. Eventueel aan de hand van bespreking van uitdagende thema’s, zoals bijvoorbeeld de inhoud en planning van de toekomstige AVT-baan-trainingsfacilteit voor AV Triathlon aan de Zandlaan.

TAGS ofwel electronische sleutels bij AV Triathlon

Al in een eerdere vergadering had het bestuur besloten tot het gebruik van een (electronische) sleutels. Nu was het te hanteren (electronische) toegangs- en sleutelbeleid aan de orde. Alle vrijwilligers (die dat willen) kunnen een zogenaamde tag krijgen. Met die tag kan op vooraf geprogrammeerde dagen en/of tijden toegang worden gekregen in de volgende ruimten: clubhuis, keukenmagazijn en/of buitenopslag-ruimte. Iedere vrijwilliger kan hierdoor een eigen toegangsprofiel krijgen. Vrijwilligers die een tag wensen, moeten een aanvraagformulier invullen. Het aanvraagformulier wordt gechecked/goedgekeurd door Susan Hagevoort en vervolgens wordt de tag door Peter Wiertz verstrekt. Indien een tag verloren raakt door verlies of diefstal dan kan de vrijwilliger slechts door betaling van 10 euro een nieuwe tag krijgen. In mei a.s. zal het nieuwe toegangs- en sleutelbeleid worden ingevoerd. Komende september zal een evaluatie worden gehouden over ervaringen en verbeterpunten bij het gebruik van de tags.

Jeugdcommissie

Elke vergadering komt een specifieke commissie aan bod voor een meer inhoudelijke bespreking over de stand van zaken en mogelijke verbeterpunten. Dit maal is het de Jeugdcommissie. Eigenlijk is de Jeugdcommissie een vereniging in het klein in de vereniging AV Triathlon. Vele activiteiten moeten worden gedaan en op elkaar worden afgestemd. Desondanks is er trots over inzet en resultaten in het jeugddeel van AVT. Vooral bij de pupillen loopt het als “een trein” en dat belooft op korte termijn ook veel goeds voor de junioren. Wel wordt aangegeven dat de Jeugdcommissie aandacht kan schenken aan verbeterpunten op het gebied van anders “op- of toedelen” van (deel)activiteiten naar vrijwilligers. Dat wordt dus een interessant agendapunt voor een van de komende bestuursvergaderingen.

MEER BLAUW IS WOW

Samen met onze sponsor Runnersworld is een plannetje bedacht voor “MEER BLAUW”.  Leden van AVT kleden zich bij wedstrijden en trainingen nogal veelkleurig. Het zou in de ogen van het bestuur ook mooi zijn als meer en meer leden in de koningsblauwe verenigingskleur gaan lopen. Op korte termijn kunnen leden een kwalitatief goed running shirt tegen een relatief lage prijs van ca 10 euro aanschaffen. Dit running shirt is koningsblauw en heeft op de borst een klein logootje van Runners-world en op de rug de naam van onze vereniging: AV TRIATHLON. In ons clubgebouw kunnen op 10 en 24 mei a.s. shirts worden gepast en gekocht. Eveneens is het shirt vanaf 10 mei as in de winkel van Runnersworld te koop.

NEE, TENZIJ…….

Het onderwerp Commerciële activiteiten bij AVT betreft de wijze waarop het bestuur beleidsmatig wenst om te gaan met commerciële activiteiten in relatie tot onze vereniging. Vanuit de kernwaarde van AVT: een vereniging van, voor en door vrijwilligers wordt inzake commerciëele activiteiten het principiële uitgangspunt: NEE, TENZIJ… geformuleerd. Bij een drietal mogelijkheden (opdrachten aan bedrijven, samenwerking met commerciele bedrijven/personen en het (mede)gebruik van onze materiële en personele faciliteiten is aanvullend een concretisering van het tenzij gegeven. Het bestuur staat positief tegenover de uitgewerkte lijn. Wel wordt voor besluitvorming in een volgende vergadering nadere aandacht gevraagd voor een mogelijke koppeling met het Beleidsplan 2011 – 2015 en het opnemen van mogelijk bruikbare voorbeelden uit onze recente AVT-geschiedenis.  

Rondvraag

Aandacht wordt gevraagd voor een Koninklijke Onderscheiding voor de bij vele leden bekende en gewaardeerde Peter Wiertz. Het vorig jaar ontvangen “Blauwe Vlaggetje” van AVT heeft bij Willem-Alexander kennelijk zo’n indruk gemaakt dat hij Peter gelijk benoemd heeft tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Peter Wiertz verricht voor onze vereniging al vele jaren divers vrijwilligerswerk zowel binnen als buiten het clubgebouw.
Een verslag van de feestelijke bijeenkomst met een mooie foto van Peter Wiertz in te lezen in een nieuwsbericht op de website.

Piet Bergsma