Menu

Uit de bestuurskamer, 22 januari 2014

 

Aan mij de eer om als eerste verslag te doen van onze eerste vergadering van dit jaar op deze prachtige nieuwe pagina.

Vanavond is Jan van de Ven interim-voorzitter.

Nadat we de actiepunten hebben doorgenomen bespreken we de jaarverslagen en plannen van de jeugd, WOC baan en van de Archiefcommissie.
Een paar besproken punten:
Alles wat de jeugdcommissie wilde bereiken is gerealiseerd of wordt gecontinueerd in de plannen van volgend jaar. Het werven en opleiden van trainers heeft zijn vruchten afgeworpen. Alle trainingsgroepen waren door voldoende trainers en assistent trainers bemenst. De samenwerking met Altis is verbeterd. Er heeft een brainstormsessie met AVT en Altis plaatsgevonden waarbij gesproken is over onderwerpen waarbij we samen kunnen oplopen. Zoals talentontwikkeling, trainersontwikkeling en de toekomst van de jeugd. Een knelpunt voor de jeugdcommissie is de nog altijd aanwezige wachtlijst. Deels komt dit door een gebrek aan accommodatie en deels door onvoldoende aanwas van kader.
Het jaarverslag WOC baan is een praktisch verslag opgeleukt met mooi actiefoto’s.
Bij het verslag van de archiefcommissie vragen we ons af of hoe lang we stukken moeten bewaren en of we ook digitaal onze stukken kunnen archiveren. Henk Rawee gaat informeren bij andere verenigingen of zij al ervaring met een digitaal archief hebben.

Run#033
We bespreken een stuk van Piet Bergsma, geschreven  ter bepaling van ons standpunt inzake de toekomst van de organisatie van Run #033.
Run#033 is een gezamenlijk initiatief van de wethouder Sport en het bestuur van de stichting marathon Amersfoort. Het is een loopcircuit ter bevordering van de loopsport met bestaande en nieuwe loopevenementen in  de wijken in Amersfoort. AV Altis en AV Triathlon zijn door het bestuur van stichting benaderd om mede invulling te geven aan de toekomst van Run #033.
In ons vorig bestuurlijk overleg hadden wij al besloten dat wij als bestuur van AV Triathlon weliswaar het concept toejuichen en ook actief mee willen denken maar niet de eindverantwoordelijk willen dragen voor #Run 33. Wij als bestuur van AV Triathlon vinden het daarom prima als leden van AV Triathlon hun medewerking aan de organisatie van Run #033 willen verlenen dan wel op persoonlijke titel en niet als een afgevaardigde van AV Triathlon.

Verzekering en aansprakelijkheid
AV Triathlon heeft diverse verzekeringen lopen. Zo is er een verzekering voor het gebouw en zijn de vrijwilligers verzekerd via Ravelijn, bovendien zijn we automatisch verzekerd via de KNAU en NTB. De dekking van deze verzekeringen is niet altijd helder gespecificeerd. Het advies van het bestuur aan de leden is dan ook: “Zorg zelf ook voor een goede verzekering en zorg ervoor dat je tenminste een aansprakelijkheidsverzekering hebt afgesloten.”
Tevens vinden wij het van belang om een goed en duidelijk veiligheidsplan binnen de vereniging te hebben waarin o.a.de verantwoordelijkheden en verwachtingen van de leden en de trainers beschreven zijn. Wij verwachten dat als dit plan met een disclaimer op onze website helder omschreven wordt dit duidelijk en toegankelijk is voor alle leden. De voorbereidingen voor een disclamer op onze site gaat Piet Bergsma samen met de medische commissie op zich nemen.

Subsidieproject Sportimpuls Sport en Coaching voor werkzoekenden in Amersfoort
Nicole Philippens vraagt aandacht voor dit project. Doelstelling van het project is om alle werkzoekenden uit Amersfoort plezier te laten beleven aan sport en de positieve effecten ervan laten ervaren zodat sport een wezenlijk onderdeel wordt van hun eigen gezonde leefstijl.
De initiators van dit project zijn de SRO en Keigezond. De wens is dat meerdere verenigingen hierop aanhaken. De initiators denken aan een zwemvereniging en een atletiekvereniging. Wat zij graag willen is een aanspreekpunt binnen de vereniging, die tegelijk meedenkt over de opzet en invulling van het project, het beschikbaar stellen van het materiaal en de opvang van nieuwe leden die na het project doorstromen.
Wij vinden dat dit onder de noemer van Maatschappelijk Verantwoord Verenigingen thuis hoort. MVV heeft zeker de aandacht binnen onze vereniging. Jos Gloudemans gaat zich hier dan ook verder in verdiepen en zal onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.

Gebruik facebook
Piet Bergsma vraagt zich af of wij als vereniging ook een facebook pagina in de lucht kunnen brengen. Hierop zouden we dan breed onze evenementen en activiteiten kunnen plaatsen. Wij staan hier positief tegenover.

Lentecross
Op 15 maart wordt dit jaarlijks terugkerend evenement dat tegelijkertijd fungeert als ons clubkampioenschap samen met AV Altis gehouden. Gebruikelijk is dat de voorzitter de medailles uitreikt.  Het interim voorzitterschap van Jan zit er dan al weer op en deze post zal dan door Karin bekleed worden.
Omdat we deze cross samen met AV Altis houden zou het extra leuk zijn als op 15 maart het Triathlonblauw Birkhoven kleurt. Ik doe in ieder geval mee!

 Susan Hagevoort