Menu

Uit de bestuurskamer, 21 mei 2014

 

Thomas Plochg opent even na 20.00 uur de vergadering. Het is de eerste keer sinds tijden dat er geen overvolle agenda is. We hopen daarom ruim voor 23.00 uur klaar te zijn….

De notulen van de ALV van 19 april 2014 worden door het bestuur goedgekeurd. De notulen zullen tijdens de volgende ALV in 2015 door de leden worden vastgesteld. De datum voor de ALV in 2015 wordt vastgesteld: 18 april 2015. Ook de data van de bestuursvergaderingen in de tweede helft van 2014 worden vastgesteld. De actiepunten worden doorgenomen. Een van de actiepunten is het zoeken naar een coach voor de wedstrijdgroep. Deze zoektocht is nog in volle gang.

Het bestuur bespreekt de drukte op de atletiekbaan in Schothorst. Vooral op donderdagavond is het daar bijna onverantwoord druk. We bespreken de oorzaken en  mogelijke oplossingen. Bijvoorbeeld het inlopen van groepen buiten de baan of het wijzigen van aanvangstijden van de trainingen van de volwassenengroepen. We spreken af dat Henk Knol de oplossingen bespreekt met de commissie hardlopen volwassenen.

Vervolgens buigen we ons over de strategie die we de komende tijd willen inzetten naar de gemeente voor de nieuwe accommodaties bij Birkhoven. Er is extra geld beschikbaar voor sport. We gaan ons verdiepen in de nota’s en andere stukken die hierover door de gemeente geschreven zijn. Op basis daarvan zullen we een brief schrijven aan de wethouder Sport over de strategie van de vereniging voor de  te ontwikkelen nieuwe voorzieningen.

Thomas Plochg doet verslag van een bijeenkomst van het regionale voorzittersoverleg, waarin de voorzitters van de atletiekverenigingen uit de regio bij elkaar komen.
Het aanspreekpunt van de Atletiekunie voor de vereniging, Jeroen Straathof (ja, de bekende schaatser) wil kennis maken met het bestuur. Hij wordt uitgenodigd voor een volgende vergadering.
Ook meldt Thomas dat is gesproken over het vergroten van de betrokkenheid van de verenigingen in de regio bij het WK atletiek in Amsterdam in 2016. Daar gaan we over nadenken.

Het bestuur bespreekt vervolgens de ontwikkelingen in de Commissie Wedstrijdevenementen. De voorzitter en de secretaris van die commissie hebben per direct hun functie neergelegd.
Op 30 juni stond een reguliere vergadering gepland. Henk Knol (heeft deze commissie in portefeuille) zal deze bijeenkomst voorzitten. Uiteraard zal de vraag, hoe nu verder, in dit overleg aan de orde komen.

Het volgende onderwerp dat aan de orde komt is de WOC-baan. We bepreken de taakomschrijving en de werkwijze van deze commissie, en het jaarplan 2013-2014.
Het bestuur spreekt zijn bijzondere waardering uit voor zowel het werk van de commissie als het jaarplan. Dat is allemaal tiptop in orde.

Piet Bergsma meldt de stand van zaken t.a.v. de Vlasakkerloop. Er is een website in de lucht en het evenement krijgt aandacht in de regionale media. Vrijwel alle vergunningen zijn binnen.

Susan Hagevoort meldt dat er een voorstel komt voor de renovatie van de kantine. Het voorstel is  een enquête te houden onder de leden over hoe de kantine er uit zou moeten zien. Ook kunnen leden hun mening geven over (een uitbreiding van) het assortiment.

We maken een rondje langs de commissies. Henk Knol geeft een terugkoppeling van de bijeenkomst van de commissie hardlopen volwassenen van 19 mei.

Na de rondvraag sluit Thomas om 22.15 uur de vergadering.

Henk Knol