Menu

Uit de bestuurskamer, 21 januari 2015

 

ALV op 18 april 2015

Jaarlijks worden de jaarverslagen en jaarplannen van alle commissies verzameld en ter bespreking en vaststelling in de Algemene Ledenvergadering ingebracht. Vorig jaar is het bestuur gestart om bij de voorbereiding de jaarverslagen en jaarplannen meer in samenhang te beschouwen en daarbij nadrukkelijker te kijken naar de realisatie van het Meerjaren-beleidsplan 2011 – 2015.
Om dit goed te kunnen doen is aan de portefeuillehouders gevraagd voor hun eigen commissies inhoudelijk voor te bereiden. Dit ook vanwege het gegeven dat in de loop van het jaar 2015 de totstandkoming van het nieuwe Beleidsplan 2016 – 2020 wordt opgepakt. Van belang daarbij is ook te weten wat we als vereniging in de afgelopen vier jaren aan resultaten op onze doelstellingen hebben gerealiseerd.
In de bestuursvergadering van februari vindt dan ook de definitieve voorbereiding van de ALV plaats.

Proces van totstandkoming Beleidsplan 2016 – 2020

Een aparte werkgroep werkt aan de voorbereiding van inhoud en proces van het nieuwe meerjarenbeleidsplan 2016 – 2020. De trekker van de werkgroep is Thomas Plochg en daarnaast als leden Piet Bergsma, Susan Hagevoort en Henk Knol.
Tijdens de vergadering is een tweede versie van inhoud en aanpak van het Beleidsplan 2016 – 2020 besproken in en vastgesteld door het bestuur. Uitgangspunten, inhoudelijke thema’s en te hanteren werkwijze(n) zijn helder en concreet op een rijtje gezet.
Niet zozeer de werkgroep gaat invulling geven aan het meerjarenplan, maar centraal staat het met (zoveel als mogelijk) alle groeperingen binnen AV Triathlon ophalen van informatie, bespreken mogelijke uitwerkingen en uiteindelijk vaststelling door alle leden.
De werkgroep zal in eerste instantie samen met diverse specifieke afvaardigingen (vanuit meerdere doelgroepen) op een viertal discussieavonden (in maart, april, mei en juni elk een) ideeën, wensen, informatie en van belang zijnde aspecten als input inventariseren. Vervolgens zal de werkgroep deze informatie analyseren en verwerken voor het opstellen van een concept-plan met wellicht op bepaalde thema’s enkele scenario’s. Dit concept-plan zal in september worden gepresenteerd en vervolgens nader besproken. Mede op basis hiervan zal een definitief Beleidsplan 2016 – 2020 eind 2015 worden besproken en vastgesteld.

Brand- en ontruimingsplan Clubgebouw AV Triathlon

Wanneer zich in ons clubgebouw een ongewenste situatie (brand, stormschade, lekkages of een opdracht van bevoegd gezag) voordoet dan is het handig dat alle aanwezigen het clubhuis zo snel als mogelijk verlaten. Een voorzet van wat hierbij allemaal van belang zou kunnen zijn (begrippen, verantwoordelijkheden, procedures, instructies, alarmnummer 112, aanwezige hoofdafsluiters en bestrijdingsmiddelen) is beknopt op een rijtje gezet.
Met een aantal aanvullingen is de beknopte voorzet vastgesteld. In de ogen van het bestuur is aanvullend op de voorzet vooral de daadwerkelijke praktijkervaring. Daarom zal in een van de komende maanden onaangekondigd een ontruimingsoefening worden gehouden.

Jeugdafdeling en vacatures

Medio januari is er een gezamenlijk etentje geweest in ons clubgebouw. Een gezamenlijk etentje voor de vele bij de jeugd betrokkenen die organisatorisch en inhoudelijk werken aan het plezier en alle successen bij onze jeugdige sporters. Het etentje was erg plezierig en werd ook door allen bijzonder gewaardeerd.
Om het plezier en de successen bij de jeugd ook in de komende jaren te kunnen (blijven) voortzetten is het wel noodzakelijk dat er voldoende vrijwilligers bij blijven dragen aan de vele taken en activiteiten binnen de jeugdafdeling. Enthousiaste en actieve ouders en leden zijn daarvoor blijvend nodig.
Voor geïnteresseerden: Zie ook de vacatures bij de jeugd op onze website.

Piet Bergsma