Menu

Uit de bestuurskamer, 19 november 2014

 

Met een mogelijk nieuw bestuurslid te gast was er weer het nodige te bespreken op deze vergadering.

Voorbereiding beleidsplan 2016-2020

Het bestaande beleidsplan betreft de periode 2011-2015 en dat betekent dat er nu al gestart moet worden met de voorbereidingen van een nieuw beleidsplan. In het beleidsplan worden de kernwaarden van de vereniging benoemd. Ook worden de doelstellingen van de vereniging en de manier waarop deze kunnen worden gerealiseerd uitgewerkt. We voorzien veel uitdagingen en vinden het heel belangrijk dat de leden / commissies nauw betrokken worden bij het opstellen van het beleidsplan. Besloten werd dat een bestuurscommissie bestaande uit Thomas Plochg, Susan Hagevoort, Piet Bergsma en Henk Knol het voortouw zal nemen.

Herinrichting van het clubhuis

Wederom is gesproken over de mogelijke herinrichting van het clubhuis. Het bestuur onderschrijft de wens voor een herinrichting van het clubgebouw. Uitgangspunten zijn:

  • de leden zijn bij de planvorming en de uitvoering betrokken;
  • de plannen moeten aansluiten bij het huidige en het nieuwe beleidsplan van de vereniging;
  • financiële haalbaarheid.

Bij de afstemming met de leden zullen een duurzaam functionele variant en een lounge variant voor de herinrichting worden gepresenteerd en bij de uitwerking daarvan zullen voor elke variant enkele alternatieven (van eenvoudig tot luxe) worden gepresenteerd.
Een projectgroep zal verantwoordelijk zijn voor een gefaseerde uitvoering en een plan van aanpak opstellen dat ook aan de leden zal worden voorgelegd.

Binnenkort zal de beheercommissie een enquête houden om te peilen wat de leden van het huidige assortiment in het clubhuis vinden.

Overige punten

Naast de actielijst en de gang van zaken bij de diverse commissies, waarbij dit keer in het bijzonder ter evaluatie werd gesproken over de commissie overkoepelende trainerszaken, was er ook aandacht voor de voorbereidingen voor het lustrumfeest en het verslag van het bestuurlijk overleg dat sinds kort periodiek met Altis en Pijnenburg gezamenlijk wordt gevoerd. Bij dit overleg stonden met name op de agenda de voorbereidingen van de verenigingen als “ambassadeur” voor het EK 2016 en de mogelijke rol die AV Triathlon en Pijnenburg naast Altis (reeds actief) kunnen spelen bij aangepast sporten voor jongeren met een beperking.

Cees van Tilburg