Menu

Redactiestatuut “Lopende Zaken”

 

Artikel 1
De vereniging AV Triathlon geeft het clubblad “Lopende Zaken” uit. Artikel 13 van het huishoudelijk reglement geeft daaromtrent de volgende aanwijzing: “De relatie tussen het bestuur en de redacties van het clubblad en de website is vastgelegd in een redactiestatuut.”

Artikel 2
“Lopende Zaken” heeft ten doel:

 • Het bekend maken en verduidelijken van het beleid van AVT
 • Het bevorderen van het contact tussen de leden en de vereniging door middel van verslagen en mededelingen over wedstrijden en andere gebeurtenissen.
 • Het geven van actuele informatie over voor de vereniging belangrijke ontwikkelingen die zich in de atletiek- triatlon- en wandelsportwereld voordoen;

Artikel 3
Het bestuurslid belast met de portefeuille PR & Communicatie ziet er op toe, dat het clubblad beantwoordt aan zijn doel, zoals omschreven in artikel 2. Hij heeft tenminste 2x per jaar overleg met de redactie van “LZ”

Artikel 4
De redactie bestaat uit:
Eindredactie, jeugdredactie, illustrator, opmakers.
Als er iemand uit de redactie gaat, zorgt de redactie in overleg met het bestuurslid PR & Communicatie voor aanvulling.

Artikel 5
De redactie is, met inachtneming van het in artikel 3 bepaalde, verantwoordelijk voor de samenstelling, de inhoud, de lay-out en de opmaak van het clubblad. De redactie redigeert volgens journalistieke principes van onafhankelijkheid en betrouwbaarheid.

Artikel 6
De redactie stelt jaarlijks in overleg met het bestuurslid PR & Communicatie richtlijnen en voorwaarden voor de kopij vast.

Artikel 7
“Lopende Zaken” verschijnt 11 x per jaar; in augustus verschijnt het niet. Het komt in principe uit op de eerste zaterdag van de maand.

Artikel 8
Het bestuur van AVT stelt jaarlijks na overleg met de redactie de begroting van het clubblad vast. De begroting van het clubblad vormt een onderdeel van de begroting van AVT.

 

Richtlijnen en voorwaarden voor de kopij 2008

A. Voorwaarden voor de kopij

De redactie van Lopende Zaken ontvangt kopij van de leden redigeert deze en maakt deze drukklaar. De kopij moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • het gaat over de club en/of over een van de sporten (in AVT-verband)
 • het is niet langer dan 700 woorden
 • is ondertekend door de schrijver
 • indien onder alias dan is de naam van de schrijver bij de redactie bekend, anonieme bijdragen worden niet geplaatst
 • is niet beledigend of kwetsend.

In principe wordt alles wat aan bovenstaande voorwaarden voldoet geplaatst, alleen van zeer individuele en persoonlijke berichten checken we even of het echt voor voldoende leden bestemd of interessant is.
In gevolge artikel 5 kan de redactie een bericht qua taal- en stijlfouten aanpassen zonder ruggespraak
met de schrijver. In het geval van redactionele aanpassingen van een artikel waardoor de feitelijke berichtgeving zou veranderen, wordt overleg gevoerd met de schrijver van het betreffende artikel.
Als er teveel kopij is voor één nummer, bekijkt de redactie of het doorgeschoven dan wel ingekort kan
worden.

B. Richtlijnen voor aan te leveren kopij

Opmaak:
Tekst niet zelf vet of cursief maken of onderstrepen. De redactie moet de tekst als platte tekst (dus zonder verdere opmaak) aanleveren bij de opmaak en reeds aanwezige opmaak er dus weer uit halen.

Tabellen:
Deze kunnen in Word gemaakt worden met behulp van tabs. In de liniaal bovenaan de bladzijde de tabs op de juiste plaatsen zetten (eventuele overbodige tabs verwijderen) en de tekst met behulp van de tabs invoeren.
Een andere mogelijkheid is om een tabel in Excel te maken. Uiteraard bepaalt het aantal kolommen hoeveel
tekst erin gezet kan worden. Het totaal aantal tekens op één regel (of rij) is maximaal 80

Foto’s:
Neem foto’s niet op in de tekst, maar lever ze apart aan in jpg of tif formaat, 300 dpi bij een formaat van 9 x 13 cm. In de tekst kan wel aangegeven worden waar de foto geplaatst moet worden en een onderschrift bij de foto opgegeven worden.

C. De volgorde van de kopij in het blad is:

1. Algemeen

 • van de redactie (wordt door afwisselende redactieleden geschreven)
 • van het bestuur
 • algemene clubzaken: trainerszaken, vacatures, en andere huishoudelijke zaken die over de hele club gaan

2. Hardlopen

 • loopverhalen, loopzaken, uitslagen, aankondigingen trimlopen etc.
 • wedstrijdkalender

3. Jeugd

 • jeugd

4. Triatlon

 • van de triatloncommissie
 • andere triatlonzaken en
 • verhalen

5. Wandelen

 • wandelen

6. Colofon

 • inleverdata kopij
 • bardienst
 • redactie

D. Redactievergaderingen

De redactie vergadert ca. 1 x per 3 maanden en maakt een jaarlijkse planning voor deadlines en verschijningsdata.
De redactie is niet verantwoordelijk voor de advertenties.