In het eerste verslag van de ALV stond een foutief geldbedrag genoemd onder het kopje ‘oprichten Amersfoort Atletiek’. Hieronder leest u een nieuwe, juiste versie van het verslag van de ALV van 26 november

Sinds enkele jaren is er twee keer per jaar een algemene ledenvergadering. In het voorjaar om het voorbije jaar financieel af te sluiten en verslag te doen. Voorheen werd dan ook al de begroting voor het jaar daarop vastgesteld, maar je kunt je voorstellen dat het in mei of juni, als er nog weinig duidelijkheid is over het lopende jaar, lastig is om goed te begroten voor het jaar daarop. Vandaar de najaars-ALV die op zaterdag 26 november 2016 in het clubhuis werd gehouden.

Huldiging kampioenen
Voordat de vergadering begon, zijn de senioren van AVT gehuldigd die het afgelopen jaar op nationale en internationale kampioenschappen ereplaatsen behaalden. Hans van der Linden, Yvonne van Keulen, Anja van der Gugten en Jony Heerink kregen welverdiende aandacht van Thomas en Susan en applaus van de aanwezige leden. Ongeveer 40 van de leden bleven om de ALV bij te wonen.

Verkiezing John Waardenburg
Vanwege het vertrek van Marc Veekamp is  in het bestuur een vacature ontstaan. John Waardenburg heeft zich bereid verklaard om in het bestuur plaats te nemen met als portefeuille ‘triatlon’. John heeft zich, geheel in stijl gekleed in mountainbike outfit, voorgesteld en is bij acclamatie gekozen.

Begroting 2017
Penningmeester Judith Redert legt de leden een begroting voor die helaas sluit met een verwacht verlies. Er zijn tegenvallers door een lichte terugloop van het ledental en verminderde opbrengst van de kantine. Aan de uitgavenkant kan dit niet worden opgevangen, omdat we hogere kosten verwachten, onder andere door de nieuwe atletiekaccommodatie die volgend jaar gereed komt.
Judith stelt voor de contributie te verhogen met € 5 per jaar. Dat is niet genoeg om het verlies in 2017 helemaal weg te werken. Het bestuur wil de contributieverhoging niet te fors laten zijn en wil alles op alles zetten om toch in de loop van 2017 tot verhoging van de inkomsten te komen. Lukt dat niet, dan moet de contributie alsnog omhoog; de vereniging heeft genoeg reserve om het verlies eenmalig te dragen. Vanuit de vergadering is geopperd om de contributie met € 10 te verhogen zodat de begroting toch sluitend is. Het bestuur is het er mee eens dat een sluitende begroting wenselijk is, maar vindt het toch verantwoord om vooralsnog een verlies te begroten, omdat zij reële kansen ziet om de inkomsten te verhogen. Ledenwerving, een ander assortiment in de kantine en inkomsten uit nieuwe activiteiten zoals ‘parklopen’ kunnen resultaat hebben, zodat het verlies wellicht niet wordt gerealiseerd. Het bestuur is wel voornemens opnieuw een contributieverhoging voor te stellen als de inkomsten niet verbeteren. We kunnen ons niet langere tijd een verlies veroorloven, maar een jaar kan wel gezien de reserves. De begroting en de contributie verhoging van € 5 per jaar wordt aangenomen.
De penningmeester heeft daarnaast voorgesteld anders om te gaan met de restitutie van in de voren betaalde contributie als leden opzeggen. Tot nu toe wordt een evenredig deel van de vooruit betaalde contributie teruggestort, inclusief de afdracht aan de Atletiekunie die de vereniging zelf niet terugkrijgt. Het voorstel is om de afdracht aan de AU apart te innen bij de leden naast de verenigingscontributie. Alleen die laatste contributie wordt dan naar evenredigheid terugbetaald. Ook dit voorstel is aangenomen.

Oprichten Amersfoort Atletiek
Is het nodig en haalbaar om samen met Altis een derde atletiekvereniging op te richten, die alleen tot doel heeft om aan de baanatletiek wedstrijden deel te nemen met een gecombineerde Altis en AVT ploeg?
De laatste drie a vier weken zijn de ontwikkelingen snel gegaan. Er is een werkgroep opgericht die in een week of twee voors en tegens en kosten heeft geïnventariseerd. De kosten bleken, mede door de verschillen in kostenvergoedingen tussen ons en Altis redelijk aanzienlijk. De werkgroep heeft geïnventariseerd of er onder de senioren en A en B junioren voldoende draagvlak aanwezig was om bij te dragen in kosten. De animo daarvoor was niet bij alle groepen groot. De werkgroep en de besturen van de beide verenigingen hebben daarom de conclusie getrokken dat het oprichten van Amersfoort Atletiek te veel risico’s zou hebben. Altis heeft besloten haar speciaal voor het oprichten van Amersfoort Atletiek geplande ledenvergadering van 29 november af te gelasten. Het bestuur van AVT besliste om onze ledenvergadering niet voor te stellen een nieuwe vereniging op te richten.
De atleten die aan de wieg stonden van het initiatief hebben tijdens de ledenvergadering met nadruk aandacht gevraagd voor een door de werkgroep niet meer onderzochte variant die ze zelf AA light noemen. Amersfoort Atletiek met minimale kosten, geen kleding voor trainers, geen vergoedingen voor reizen en deelnamekosten. Zij schatten de kosten op eenmalig € 2750 in, waarvan Altis en AVT ieder de helft zouden moeten betalen.
Hun enthousiasme en betrokken pleidooien vonden alsnog gehoor bij het bestuur en de ledenvergadering. Als Altis toch nog wil meewerken richten we alsnog tijdig Amersfoort Atletiek op. Tijdig wil zeggen: zo snel dat de ploegen voor 1 januari kunnen worden ingeschreven en de vereniging ruim voor 1 april volgend jaar is opgericht. De vergadering heeft het bestuur het mandaat gegeven om al het nodige hiervoor te doen. Een nieuwe ledenvergadering is daarvoor niet meer nodig.
Of het gaat lukken hangt vooral af van het hernieuwde overleg met Altis.

Nieuwe ontwikkelingen
De discussie over de begroting en de oprichting van Amersfoort Atletiek heeft vrij veel tijd en energie gekost. Dat is ten koste gegaan van het laatste onderwerp van de vergadering. Wat doet de vereniging om veranderingen het hoofd te bieden en daardoor juist sterker te worden. Thomas Plochg schetst een mogelijke ontwikkeling: we kunnen een stichting of corporatie oprichten voor inkomsten en uitgaven die niet rechtstreeks met de kerntaken van de vereniging te maken hebben. We zullen hierop in de nabije toekomst terugkomen.

Henk Rawee