De Commissie Wandelsport is op zoek naar een nieuwe voorzitter, een secretaris en 3 leden algemeen.

De Wandelsport bestaat uit 3 groepen Sportief Wandelen (SW) en 2 groepen Nordic Walking (NW).

Bij de invulling van de vacatures gaat de voorkeur uit naar een vertegenwoordiger uit elke groep.

Verder informatie:

COMMISSIE WANDELSPORT = Sportief Wandelen (SW) en Nordic Walking (NW)

Algemene taken:

• Doet voorstellen voor visie en beleid

• Voert het vastgestelde beleid uit

• Stelt jaarlijks een begroting op en beheert het toegekende budget

• Draagt zorg voor een kwantitatief en kwalitatief goede bezetting van de commissie

• Communiceert met leden via de daarvoor beschikbare kanalen zoals de AVT Website, Blauwe Boekje, Nieuwsbrief Lopende Zaken, e-mail, enz.

• Zorgt voor het jaarverslag (terugkijken) en actieplan (vooruitkijken) t.b.v. de verantwoording aan de Algemene Leden Vergadering (ALV)  

• Onderhoudt contact met andere commissies en het bestuur

Specifieke taken:

• Organiseert trainingen en cursussen (SW en NW)

• Ziet toe op de juistheid en compleetheid van de Wandelsport informatie op de website en laat aanvullen en wijzigen waar nodig via de webmaster

• Organiseert en stimuleert wandelactiviteiten

Samenstelling Commissie:

– De Commissie bestaat uit 8 leden

– De voorzitter = vacature

– De secretaris = vacature

– Trainerscoördinator Sportief Wandelen = Gerard van Schaik

– Trainerscoördinator Nordic Walking = Flip de Leeuw

– Drie leden uit de discipline Wandelsport = Anita Bootsma + 3 vacatures

– Bestuursvertegenwoordiger = Theo Hendriksen

 

De Commissie komt in ieder geval twee maal per jaar bijeen en tevens indien nodig vanwege dringende te behandelen onderwerpen.

Verder zijn er twee trainersoverleggen, te weten Sportief Wandelen en Nordic Walking.

Deze worden voorgezeten door de trainerscoördinatoren.

Alle trainers zijn bij deze overleggen aanwezig.