Uit de Bestuurskamer – 5 oktober 2016

Renovatie clubhuis
De renovatie van het clubhuis heeft na de eerste fase een tijdje stil gelegen, maar wordt in november hervat. Er moeten nog wel keuzes worden gemaakt welke werkzaamheden binnen het beschikbare budget uitgevoerd worden. In het verlengde hiervan komt in het bestuur opnieuw de vraag op: hoe maken we het clubhuis toekomstbestendig? Dit in het licht van o.a. het initiatief van de gemeente om sportaccommodaties ook voor andere maatschappelijke doelen te gebruiken. Dat zou andere eisen kunnen stellen aan de inrichting van het clubhuis. Een voordeel kan zijn dat je door verhuur inkomsten kan verwerven waarmee je misschien een beheerder kunt aanstellen. Wij willen wel onze eigen clubcultuur behouden, maar kunnen hierdoor ook weer nieuwe leden binnen krijgen. Ook moeten wij weten voor wie het interessant is om ons clubgebouw te huren. Voorlopig zijn dit nog vragen waar we niet direct een antwoord op kunnen formuleren.

Voorbereiding gesprek met commissies
Het bestuur heeft vertegenwoordigers van alle commissies uitgenodigd om op 21 oktober, in het kader van de verdere uitwerking van het beleidsplan, van gedachten te wisselen over de volgende onderwerpen:

* Veranderende vraag vanuit leden:
– nu en in de toekomst leidt dat tot diversifiëring in het aanbod van trainingen. Hoe gaan we daar mee om?
* Vrijwilligersbeleid:
– huidige status
– vinden, binden, boeien en bloeien van vrijwilligers
– van geheel vrijwillig naar zachte dwang
* Financiën:
– beheer door commissie jaarbudget
– trainersvergoeding
* Communicatie en samenwerking
* Samenwerking met Altis
* Verbeteren en versterken samenwerking tussen bestuur en commissies en commissies onderling

Parklopen

Parklopen is een nieuw fenomeen, gestimuleerd door de AtletiekUnie. Hierbij lopen ongebonden lopers eens in de zoveel tijd op een zondag in een park. Ze volgen een uitgezet parcours, met tijdregistratie. De gemeente stelt hier geld beschikbaar. In overleg met Altis wordt bekeken om 2 à 3 keer per jaar in Noord en Zuid een 3-kilometer loop te organiseren. We vragen ons af of we dit niet zelf kunnen organiseren. Om niet teveel beroep te hoeven doen op onze trainers/vrijwilligers kunnen we (waar nodig) professionele steun inkopen.

Overleg Altis
Er zijn een aantal afspraken gemaakt voor de huur van de baan, die in de uitvoering niet eenduidig zijn. Dit komt o.a.door de gecombineerde trainingen waar we samen de baan gebruiken. Hiervoor betaalt Altis de huur aan SRO. Ook over de aanschaf van gemeenschappelijk gebruikte materialen voor het krachthonk, zijn de afspraken niet helder. Daarnaast zijn er onduidelijkheden over de declaraties van trainers die zowel leden van AVT als Altis trainen. Reden genoeg om daar nieuwe en duidelijke afspraken voor te maken.

Een combivereniging?
De combiploeg van D-junioren van AVT en Altis mag niet meedoen met de finale. Er is eerder onderzoek gedaan om dit te ondervangen met het oprichten van een nieuwe combivereniging. Het laatste nieuws is dat de AtletiekUnie toch volledige deelname, inclusief finale, van combiploegen wil toestaan. Dat maakt de combivereniging overbodig. Er volgt nog overleg.

Huur zwembad

Er is straks een nieuwe situatie ivm een nieuw zwembad. SRO wil het zwembad aan de vereniging verhuren en niet meer werken met individuele abonnementen. Het heeft onze voorkeur om op de huidige manier verder te gaan.

Jos Gloudemans