In het gezamenlijke bericht van 24 november jl. lieten de besturen van AVT en

Altis reeds weten dat het vormen van een combiploeg onhaalbaar is voor de

competitie van 2017. Sindsdien hebben beide verenigingen nog een ultieme

poging gewaagd om het alsnog rond te krijgen. Naar nu blijkt tevergeefs. De

verschillen waren op de korte termijn onoverbrugbaar. Op de langere termijn

blijven beide besturen met elkaar in gesprek om tot een duurzame oplossing te

komen.

Hoewel de besturen van AV Triathlon (AVT) en Altis in gezamenlijkheid tot de conclusie

waren gekomen dat het oprichten van een derde vereniging op dit moment niet

opportuun is, moest die conclusie door de ALV van AV Triathlon op zaterdag 26

november jl. worden opgeschort. Het AVT bestuur kreeg het mandaat om een light

variant van Amersfoort Atletiek alsnog te verkennen.

De dinsdagavond daarop (29 november jl) vond een informatieavond plaats in het Altis-

clubhuis over het initiatief om Amersfoortse atleten in één ploeg aan de nationale

atletiekcompetitie te laten deelnemen.

Tijdens die avond werd toegelicht waarom de besturen in gezamenlijkheid tot de

conclusie zijn gekomen dat het oprichten van een derde vereniging op dit moment niet

opportuun is, en werd tevens verkend of een light variant niet een mogelijkheid zou zijn.

Spin-off van die bijeenkomst was dat er enkele alternatieve varianten werden

ontwikkeld.

Zondag 18 december jl. heeft op verzoek van de initiatiefnemers een gesprek tussen hen

en een delegatie van beide besturen plaatsgevonden. Beide besturen hebben daarin

benadrukt het initiatief van de atleten te waarderen, dat daar draagvlak voor is, en

hebben uiteengezet welke stappen zij gezet hebben om tegemoet te komen aan de vraag

van de atleten.

Uitkomst was dat beide besturen in hun vergaderingen van afgelopen maandag (AVT) en

dinsdag (Altis) de vanuit beide kanten voorgestelde varianten zouden bespreken.

Triathlon-voorzitter Thomas Plochg: “Ik heb hier vanmorgen met mijn collega van Altis over

gesproken. De afgelopen maanden hebben wij goed contact gehad – en samen

opgetrokken – in dit moeilijke proces.

We hebben vastgesteld dat de standpunten van Altis en AVT te ver uiteenlopen om nu tot

een oplossing te komen. Het is nu definitief dat er geen derde vereniging of combiploeg

komt vóór de competitie van 2017. Beide besturen moeten nu zelf ieder hun conclusies

hier uit trekken”.

De afspraak is al eerder gemaakt dat de besturen van AVT en Altis in januari a.s.

vervolgoverleg hebben om de samenwerkingsagenda tussen beide verenigingen verder te

bespreken.