Uitnodiging Algemene Ledenvergadering AV Triathlon

Op 20 mei 2017 om 11.00 uur vindt de Algemene Ledenvergadering plaats in het clubhuis (na afloop van de zaterdagtraining).

Het bestuur nodigt de leden van harte uit daarbij aanwezig te zijn. De agenda is:

1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen van de secretaris
3. Verslag algemene ledenvergadering d.d. 27 november 2016
4. Financiële verantwoording 2016
5. Verslag van de kascommissie over financiële verslaggeving 2016.
6. Bestuurssamenstelling en verkiezing bestuursleden.

6.1 Statuten Artikel 9 Bestuur

Lid 2a Tot een week voor de aanvang van de algemene vergadering kunnen bestuursleden kandidaat worden gesteld door het bestuur of ten minste drie leden. De Kandidaatstelling geschiedt niet door middel van een bindende voordracht.

Rooster van aftreden bestuur 2017

 wanneer ge/herkozen (mei)  benoemd tot
Jos Gloudemans  2007 (jan), 2010, 2013, 2016  mei 2019, treedt af
Henk Rawee  2012, 2015  mei 2018
Susan Hagevoort  nov 2013  mei 2017, herverkiesbaar
 Thomas Plochg  april 2015  mei 2017 herverkiesbaar
 John Waardenburg  november 2016  november 2019
 Judith Redert  november 2015  november 2018, treedt af
 Sander Bisschop  november 2015  november 2018
 Ben Philipsen  november 2015  november 2018

De benoemingen van Susan Hagevoort en Thomas Plochg eindigen deze maand. Zij stellen zich beschikbaar voor herverkiezing.

Judith Redert heeft helaas moeten besluiten haar penningmeesterschap te beëindigen. Er is voor haar nog geen vervanger gevonden, maar zij treedt wel al terug op de ALV.
Jos Gloudemans treedt na vele jaren vandaag af als bestuurslid PR en Communicatie. Voor hem is een goede vervanger gevonden, Ben Hermsen.

Er zijn vacatures in het bestuur, voor de portefeuilles penningmeester, hardlopen volwassenen, wandelsport en medische zaken. Het bestuur is op zoek naar geschikte kandidaten. Belangstellenden kunnen zich bij de zittende bestuursleden melden.

6.2    Kascommissie
Harrie Sysling is in 2016 voor een tweede periode van 2 jaar benoemd. Hij is ook voor het lopende jaar lid van de kascommissie. Herman Kemperman was plaatsvervangend lid en heeft inmiddels Paul Bunnik, die geen lid meer is vervangen.
Het bestuur is op zoek naar twee plaatsvervangende leden van de kascommissie.
Voorstellen:
Het bestuur stelt de leden voor om de benoeming van Thomas Plochg en Susan Hagevoort met drie jaar te verlengen.
Daarnaast stelt het bestuur de leden voor om Ben Hermsen als bestuurslid te verkiezen.

7. Jaarverslagen 2016 en plannen 2017 bestuur en commissies
8. Rondvraag
9. Sluiting

Klik hier voor inzage in de stukken.