Uitnodiging Algemene Ledenvergadering AV Triathlon

Op 14 mei 2016 om 11.00 vindt de Algemene Ledenvergadering plaats in het clubhuis (na afloop van de zaterdagtraining)

Het bestuur nodigt de leden van harte uit daarbij aanwezig te zijn.

De agenda is:

1. Opening door de  voorzitter

2. Mededelingen van de secretaris

3. Verslagen:

– Verslag algemene ledenvergadering d.d. 14 november 2015

– Jaarverslagen 2015  bestuur en commissies

– Financiële verantwoording 2015

– Verslag van de kascommissie over financiële verslaggeving 2015
( de begroting voor 2017 zal op de volgende ALV, dit najaar worden geagendeerd)

4. Plannen 2016 Bestuur en commissies

5. Bestuursamenstelling:
De benoemingstermijn van Henk Knol en Piet Bergsma eindigt  in mei 2016. Zij hebben zich niet herkiesbaar gesteld.
Er zijn daarom vacatures in her bestuur voor. Het bestuur is op zoek naar geschikte kandidaten. Belangstellenden kunnen zich bij de zittende bestuursleden melden.
Cees van Tilburg treedt op de ALV af als penningmeester. Zijn opvolgster Judith Redert is in november 2015 verkozen en heeft vanaf nu de functie penningmeester.

5. Voorstellen ter besluitvorming

A: Vaststelling Strategisch Meerjaren Beleidsplan 2016-2020

B: Het bestuur stelt de leden voor om Jos Gloudemans voor de statutair voorgeschreven periode van drie jaar te herbenoemen.
De termijn van Jos Gloudemans eindigt in mei 2016. Hij is herkiesbaar, maar kondigt aan niet de volle drie jaar te zullen volmaken. Hij wil tot voorjaar 2017 aanblijven en is voornemens dan af te treden. Ook voor Jos zoekt het bestuur naar een opvolger.
C:  Benoeming kascommissie 2017.
6. Rondvraag

7. Sluiting

Klik hier voor inzage in de stukken.

Deze liggen ook vanaf zaterdag 7 mei 2016 in het clubhuis.